Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Hij kan mede de beraadslagingen door gemachtigden doen bijwonen, ten einde namens hem voorlichting te verschaffen. . Dit artikel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Artikel 141.

In zijn eerste gewone zitting benoemt de Volksraad een eersten en een tweeden plaatsvervangenden voorzitter.

Dit artikel werd zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 142.

(1) In spoedeischende gevallen kan de oproeping tot bijwoning van eene buitengewone zitting van den Volksraad zich bepalen tot de op Java en Madoera metterwoon gevestigde leden.

(2) Aan de overige leden wordt in die gevallen zonder oproeping kennis gegeven van het voornemen om de buitengewone zifting te houden. [ V.'

(3) Het in het eerste lid bedoelde deel van den Volksraad wordt alsdan, tezamen met buiten Java en Madoera gevestigde leden, die ter vergadering aanwezig zijn, ook voor de toepassing van het volgende artikel, geacht den Volksraad uit te maken.

Dit artikel werd zonden beraadslaging en hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel 143 R. R.

(/) De Volksraad mag niet beraadslagen noch beslïtiten, zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is.

(2) De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen.

(3) De stemming moet geschieden bij hoofdelijke oproeping, wanneer een der leden dit verlangt en alsdan mondeling ; bij staking van stemmen heeft de Voorzitter eene beslissende stem.

De heer bogaardt stelde voor de beslissende stem van den Voorzitter te laten vervallen; daardoor wordt aan den voorzitter een te groote verantwoordelijkheid toevertrouwd. Hij achtte beter het voorstel bij staking van stemmen als verwopen te achten.

De Minister merkte daartegen bp, dat de Volksraad geen wetgevende vergadering is en om tot een behoorlijk resultaat te komen, aan een Voorzitter, die thans aan geheel andere vereischten moet voldoen als vroeger werd gedacht, dit recht wel kan worden toegekend. De hr.,Bogaardt erkende dit en trok zijn amendement in. £**uVPr$j

Sluiten