Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

4. Voorzitters der Loc. raden, dus: H. v. G. B. H. v. P. B Burgemeester.

5. Voorzitters der Loc. raden (zie boven).

6. Kiezers.

AARD DER WERKZAAMHEDEN

Uiterlijk 1 November van het verkiezingsjaar.

Deze autoriteiten moeten uiterlijk 1 November van het

verkiezingsjaar aan den Voorz. van het Stemkantoor opgave doen van de namen der personen, die op dat tijdstip leden van den door haar voorgezeten raad zijn en van de op dat tijdstip onvervulde plaatsen. Daarbij wordt:

a. een benoemd raadslid, landsdienaar zijnde, dadelijk na zijne benoeming als lid aangemerkt.

b- een benoemd raadslid, niet landsdienaar zijnde, eerst als lid aangemerkt, wanneer de kennisgeving, dat hij de benoeming aanneemt 's Raads Voorzitter heeft bereikt.

c. een verkozen raadslid eerst als lid aangemerkt, wanneet hij overeenkomstig het bepaalde in art. 29c der Locale raden-ordonnantie zijne bediening heeft aanvaard.

3den Dinsdag in November van het verkiezingsjaar.

Dag der Verkiezing:

De tijd der periodieke verkiezing is de derde Dinsdag der maand November.

Op den dag der verkiezing berichten de Voorzitters der locale raden telegrafisch aan den Voorzitter van het Stemkantoor, dat de samenstelling van de door hen voorgezeten raad sedert de indiening van de sub No. 4 bedoelde opgave ongewijzigd is gebleven, dan wel welke 'wijzigingen die samenstelling heeft ondergaan.

Dit telegram wordt door de Voorzitters der locale raden onverwijld bij aangeteekend schrijven bevestigd.

Op den dag der verkiezing kunnen de kiezers in elk gewest, voor het geheel of gedeelten waarvan krachtens art. 68 b lid 2 van het R. R. raden zijn ingesteld, bij het H. v. G. B. te zijnen kantore, van des v.m. 8 uur tot des n.m. 4 uur opgave van candidaten indienen.

De opgaven van candidaten moeten den naam en de voorletters van de candidaten inhouden en ondurteekend zijn door tenminste 10kiezers. De'inlevering geschiedt persoonlijk door een of meer personen, die haar hebben onderteekend. De Candidaten kunnen daarbij tegenwoordig zijn.

üe verkiezing van de tot de Europeanen en de Vreemde Oosterlingen behoorende leden van den Volksraad en de verkiezing van de tot inlanders behoorende leden hebben ieder afzonderlijk plaats.

Naam en artikel der Verordening

AANTEEKENINGEN.

Art. 12 Stemk. ord. lid 1.

Art. 12 Stemk. ord. lid 2.

Art. 3 V. R. kiesverord. ft 1.

Deze datum is niet gelukkig gekozen, daar art. 10 der L. R. O. de periodieke aftreding van de leden vaststelt op den 1 en Dinsdag in November. Kort na deze opgave zullen weer vacatures ontstaan. Voor zoover de plaatsvervangers nl. bij de verkiezingen reeds bekend zijn, kunnen die reeds tijdig opgegeven worden. Let op art. 29a lid 2 Loc. R. O. waarin voorgeschreven wordt, dat de raden ingeval van periodieke verkiezingen zooveel mogelijk te zorgen hebben, dat het onderzoek der geloofsbrieven minstens 14 dagen voor den dag der periodieke aftreding zal zijn afgeloopen.

De termijn van 8 dagen bedoeld in art. 29c kan dus vóór 1 November reeds verstreken zijn.

Dit jaar geschiedden pas op 6 November benoemingen en herbenoemingen voor de gewestelijke raden. Hiervan zullen de voorzitters goed doen dadelijk kennis te geven'aan het Stemkantoor, dat echter ook wel van de Regeering bericht dezer benoeming zal ontvangen.

Art. 12 Stemk. ord. 'id 3.

Art. 9 St<-Mitk. ord.

A|t 5 V. R. kiesverord. lid i.

i(Jem lid 2. Art. 6 V. R.

kiesverord. lid 2.

Art. 2 V. R kiesverord.

Kiezers zijn: de leden van de raden ingesteld krachtens het tweede lid van art. 68ö R. R. (art. 132 lid 5 R. R. jo. art. 1 V.R. reis-verord. jo. art. 11 V. R.-kiesverord.), d. z. de gewestelijke, de plaatselijke en de gemeenteraden (art. 2 D. B.)

Voor de benoem- en verkiesbaarheid tot lid dezer raden zie art. (i L. R. O.

De vereischte 10 kiezers behoeven niet in hetzelfde gewest te wonen. Zij kunnen over de geheele archipel verspreid zijn. Niet het H. v. G. B. heeft te beoordeelen of de 10 onderteekenaars inderdaad kiezers zijn; dit is de taak van het Stemkantoor. Zie art. 10 V.R. kiesverord.

De H. v. G. B. hebben dus eenvoudig de bij hen ingediende opgaven is ontvangst te nemen en aan het Stemkantoor in te zenden.

Sluiten