Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

17 Voorzitter Stemkantoor

18 Stemkantoor

19 Voorzitter Stemkantoor

20 idem.

De ten aanzien van de opzending der oorspronkelijke opgaven gegeven voorschriften worden hierbij in acht genomen.

Deze toezending van afschriften wordt zoo vaak als noodig herhaald.

Bij ontvangst van bericht van den Voorzitter van het Stemkantoor van ontvangst der pakken, worden de afschriften ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk Bestuur door dezen vernietigd.

Zoodra alle ingediende opgaven van candidaten door den Voorz. van het Stemk. zijn ontvangen belegt hij eene zitting van het Stemkantoor.

Het Stemkantoor vergelijkt de onderteekeningen deikiezers met de kiezerslijst, (art 11 Stemk.-ord.) en stelt dan vast de eandidatenlijst (art. 10 V. R. kiesverord.) als volgt:

De namen en de voorletters der candidaten worden met in acht neming van art. 2. V. R. kiesvèrordening — dus één afzonderlijke lijst voor Europeanen en Vreemde Oosterlingen, en één afzonderlijke lijst voor Inlanders door liet Stemkantoor op eene lijst gebracht. De opgaven van candidaten, die niet voorzien zijn van het vereischte aantal onderteekeningen van kiezers ftienj, blijven buiten beschouwing.

Indien het Stemkantoor van oordeel is dat eene opgave in ander opzicht niet voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften, wordt daarvan op de lijst melding gemaakt-

Nadat de candidaten-lijst is afgesloten maakt het Stemk. van zijn handeling onmiddellijk proces-verbaal op en zorgt, dat dit stuk in zijne zittingszaal voor een ieder ter inzage wordt neergelegd, in de Javasche-Courant wordt bekend gemaakt en, tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk wordt verkrijgbaar gesteld.

Voor het formulier van Candidaten-lijst en het proces-verbaai van de opmaking en afsluiting zie men model II van St. 1917 : 548.

De Voorzitter bewaart de ingeleverde opgaven van candidaten gedurende den tijd waarvoor de verkiezing is geschied.

Na afloop van den.tijd vernietigt hij dc opgaven en maak! van deze vernietiging proces-verbaat op.

Naam en artikel der Herordening.

AANTEEKENINGEN.

Art. 18. V.R. kiesverord. lid 1.

id. lid 2.

id. lid 3.

Art. 10 Stemk. ord. jo. art. 14.

Art. 14 Stemk. ord.

Art-. 10. V.R. kiesverord. lid 1.

idem.

Ar.t. 11. V. R. kiesverord. "<! 1 en 2.

St Art- -•

M- 1917:548

A/1- 10. V.R. k!esverord. ,u| 2 en 3.

M. lid 3.

Zie no. 8 en 9.

Zie no. 13.

Deze zitting is niet openbaar; er kan hierbij dus geen publiek tegenwoordig zijn. De openbaarheid wordt verzekerd door de bekendmaking in de Javasche Courant en de verkrijgbaarstelling. Zie nos. 11 en 12.

Voorletters, zie model I. Behalve de voorletters worden gevraagd andere voor de persoonsaanduiding onmisbare toevoegsels zoowel van de kiezers als van de candidaten. Hierdoor voorziet St. 1917:548 in een leemte van de V. R. kiesverord., die te weinig rekening hield met het feit, dat Inlanders geen voornamen hebben.

Zie aanteekening no. 2.

De zorg voor de neerlegging in de zittingszaal en de bekendmaking en verkrijgbaarstelling der afschriften wordt opgedragen aan het Stemkantoor, dat echter deze zorg wel zal afwentelen op den Voorzitter, zie boven no. 16.

Ook in dit formulier worden opgenomen: andere voor de persoonsaanduiding onmisbare toevoegsels. Voor dit model II zie bijlage II.

Dus: gedurende 3 jaren.

Van dit proces-verbaal werd bij St. 1917:548 geen mode! 'astgesteld. Vgl. Art. 2 St. 1917:548.

Sluiten