Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

Deze oproeping gaat vergezeld van een afdruk van het proces-verbaal van het Stemkantoor vermeld in art. 11 V. R. kiesverord.

De Voorzitters der locale raden diagen zorg, dat een voldoend aantal van deze stembrieven vóór den aanvang deistemming in de vergadering aanwezig is.

Geen andere stembrieven mogen bij de stemming worden gebruikt op straffe van van-ongeldig-verklaring.

Dag der stemming.

25 Leden der De leden der raden, ingesteld krachtens Art. 686 lid 2 Locale raden R.R., kiezen negentien leden van den volksraad, waarvan 10 leden moeten behooren tot de Inlanders en 9 tot de Europeanen en Vreemde Oosterlingen.

De leden van vde raden vormen voor de verkiezing van s de leden van .den volksraad te zomen één kieslichaam, doch

komen tot het uitbrengen van hunne stem raadsgewijze in vergadering bijéén.

Hij die lid van meer dan één raad is, kan slechts in één raad zijn stem uitbrengen.

De verkiezing van de tot Europeanen en de Vreemde Oosterlingen behoorende leden van den Volksraad en de vckiezing van de tot . de inlanders behoorende leden hebben ieder afzonderlijk plaats.

De kiezers plaatsen, op de daartoe bestemde zijde — (zie No. 23) van den stembrief, de namen van hunne candidaten in de volgorde waarin zij aan hen de voorkeur geven.

De stembrief wordt dichtgevouwen naar de zijde bestemd voor het uitbrengen van de stem, bij den Voorzitter ingeleverd. 26. Voorzit- De Voorzitter deelt_ het aantal der ingeleverde stemters der Lo- brieven mede.

cale raden De stemming is nietig, indien.dit aantal grooter is dan dat

der ter vergadering tegenwoordige kiezers.

In 'dit geval vernietigt de voorzitter de ingeleverde stembrieven en heeft eene nieuwe stemming plaats.

Is de stemming geldig, dan sluit de Vz. de ter vergadering ingeleverde stembrieven onverwijld in een verzegeld pak en stelt op de buitenzijde daarvan eene door hem te ondertéekenen verklaring, dat het de ingeleverde stembrieven inhoudt. In die verklaring wordt het aantal stembrieven vermeld.

Naam en artikel der

Verordening

AANTEEKENINGEN

Art. 13. V.R. kiesverord. lid 2.

Art. 14. V.R. kiesverord. lid 3.

Art. 23. V.R. kiesverord. lid 1.

Art. 1. V. R. kiesverord.

lid 1. jo. art. 132 lid 5 R. R.

Art. 1. V. R. kiesverord. lid 2.

Art. 2. V. R. kiesverord.

Art. 15. V. R. kiesverord.

Art. 16. V.R.

kiesverord.

Deze afdrukken ontvangen de Voorzitters der locale raden van den Voorzitter van het Stemkantoor: Zie no. 18 en aanteekening.

Meenen de Vz. der locale raden derhalve, dat het aantal stembrieven hun door den Vz. van het Stemkantoor toegezonden, niet toereikend is, met het oog op een eventueele nietig-verklaring eener stemming (vgl. Art. 16 VR.-kiesverord.) dan hebben zij zich tot die Autoriteit te wenden om aanvulling. Gewenscht is — zooals boven werd gezegd — een aantal blanco stembrieven gelijk aan 4 X het aantal kiezers van iederen raad.

Waar zooals boven werd opgemerkt (zie no. 23) geen enkel waarmerk van den Voorzitter van het Stemkantoor op het stembriefje voorkomt, en dus niet te controleeren is of de gebruikte stembriefjes van het Stemkantoor afkomstig zijn, zouden de Voorzitters der locale raden zelf voor de stembriefjes zorg kunnen dragen. De woorden „geen andere stembrieven" zullen dus wel staan op stembrieven, die niet voorzien zijn van rJen naam van den raad en van de handteekening van den Voorzitter, van den raad gestempeld, of een anderen vorm hebben dan den voorgeschrevene.

Raadsgewijze bijeen: De hierbedoelde vergadering is een bijzondere vergadering, uitsluitend bestemd voor deze stemming. Andere zaken kunnen er niet op behandeld worden. Niets belet intusschen den Voorzitters om een gewone vergadering daaraan vast te knoopen.

Art, 132 Uil ó' R. R. schrijft voor, dat de volgens het vorig lid verkozen leden voor ten minste de helft tot de inlanders, en voor hei overige deel tot de Europeanen en Vreemde Oosterlingen moeten behooren; daarom werden in Art. 1 VR.-benoemingSbesl. de cijfers vastgesteld, respectievelijk 10 en .9.

Zie blz. 44.

Er is geen stemplicht, dus een kiezer kan ook slechts voor één der groepen een stembiljet invullen.

Deze mededeeling geschiedt voor iedere groep gekozenen.

Al't. 17. V.R. kiesverord. lid 1.

Hel blijkt niet, dat van deze vergadering een proces-verbaal wordt opgemaakt, waarin o.m. melding wordt gemaakt van eventueele vernietiging der eerste stemming en nieuwe stemming, en de redenen daarvan, van de verzegeling enz.

Zijn leden der locale raden van meening, dat de door den Voorzitter geldig verklaarde stemming ongeldig is, dan zullen zij zich tot den Voorzitter van den V. R. kunnen wenden en hem een gemotiveerde mededeeling daarvan doen. Dit punt wordt

Sluiten