Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

31 Stemkantoor.

Stemkantoor

(1) De uitslag van de stemming wordt (met inachtneming van de artikelen 19 tot en met 26 V.R. kiesverordening), vastgesteld door een te Batavia gevestigd Stemkantoor.

(2) Dit stemkantoor is samengesteld uit 5 leden. Deleden en drie plaatsvervangende leden worden door den Gouverneur-Generaal benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt voor 3 jaren.

(3) Uit de leden worden door den Gouverneur-Generaal de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter aangewezen.

4) De regeling der werkzaamheden van het stemkantoor wordt vastgesteld bij ordonnantie.

(1) Indien de voorzitter zijne woonplaats voor langer dan 3 dagen verlaat, geeft bij daarvan kennis aan den GouverneurGeneraal, zoo mogelijk onder opgave van zijne tijdelijke verblijfplaats. De plaatsvervangende voorzitter is tot eene zoodanige kennisgeving alleen verplicht, indien de voorzitter afwezig is. Overigens geven de leden en plaatsvervangende leden van hunne afwezigheid kennis aan den voorzitter.

(2) Vanaf den dag der periodieke verkiezing en zoolang nog niet alle werkzaamheden van het stemkantoor, verbonden aan de vaststelling van den uitslag der verkiezing, zijn afgeloopen, verwijderen de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter zich zonder verlof van den Gouverneur-Generaal niet van Batavia.

De leden en plaatsvervangende leden behoeven daartoe gedurende dien tijd het verlof van den voorzitter.

Indien buiten het geval dat om ontheffing van het lidmaat^ schap is verzocht, het stemkantoor onvoltallig wordt, doet de voorzitter hiervan onVerwijld mededeeling aan den Gouverneur-Generaal.

Den 2den werkdag na den dag waarop alle pakken met stembrieven ontvangen zijn, houdt het StkmkantoOS eene openbare zitting, tot het vaststellen van den uitslag.

Dag en uur daarvan worden vooraf in de Javasche-Courani en zoo mogelijk in ten minste drie te Batavia verschijnende dagbladen bekend gemaakt.

. AANTEEKENINGEN.

Naam en artikel dei-

Art. 4 V. R. Kiesverord. lid 1.

'Jein lid 2.

'dem lid 3.

'dem lid 4.

Art. 5 Stemk. ord. lid 1.

'dem lid 2.

Art. 4 öte'nk. ord.

hJ}- 19 V.R. kiesverord. üd 1.

'dem iid 2.

Het Stemkantoor houdt zitting in een zaal van het gebouw van den Volksraad en den Raad van N. 1., het vroegere paleis van den Leger-Commandant in het Hertogspark.

Tot leden van het Stemkantoor voor de as. Volksraadverkiezingen werden bij G. B. van 15 Sept. 1917 No. 21 benoemd, voor den tijd van 3 jaren:

1. tot lid tevens Voorzitter Mr. G. J. Bisschop, burgemeester van Batavia ;

2. tot lid tevens plaatsvervangend Voorzitter: Mr. C. C. van Helsdingen Jr., waarnemend leeraar aan de opleidingsschool voor Inlandsche rechtskundigen;

3. tot lid verder de heeren: raden Dr. Hoesein Djadjadiningrat, ambtenaar voor de beoefening der Indische talen, tijdelijk gesteld ter beschikking van den adviseur voor Inlandsche zaken;

4. Lie Tjan Tjoen, kapitein der Chineezen te Batavia.

5. I- F. Wesselius, administrateur van de Indonesische Drukkerij en Translaatbureau;

Tot plaatsvervangende leden : de heeren : 1. J. Berendsen, Directeur van de Postspaarbank ; 2. P. A. M. Karthaus; Hoofdingenieur, Hoofd van den dienst van het Stoomwezen; 3. Mr. A. H. van Ophuysen, advocaat bij het Hooggerechtshof van Nederl.-Indië.

Voorts werd bepaald, dat voor eiken dag, waarop door de leden of plaatsvervangende leden van het Stemkantoor-zitting wordt gehouden, wordt uitbetaald een toelage van :

a. f 50 (vijftig gulden) aan den Voorzitter of het lid, dat als zoodanig optreedt;

f 20 (twintig gulden) aan ieder der andere leden of plaatsvervangende leden. De termijn van 3 jaar staat natuurlijk in verband- met den zittingsduur van den V. R.

De Javasche-Courant verschijnt slechts 2 malen 's weeks, ni. Dinsdag en Vrijdag: Het zal dus kunnen gebeuren, dat ter opvolging van dit voorschrift noodig zal zijn de verschijning van een buitengewoon nummer van bedoeld blad.

De keuze der dagbladen zal wel liggen bij den Voorzitter van het Stemk., die immers ingevolge Art. 10. Stemk. ord., de zittingen van het Stemkantoor belegt en leidt.

Sluiten