Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

35. Voorzitter Stemkantoor.

36. Stemkantoor.

AARD DER WERKZAAMHEDEN

37. Voorzitter Stemkan

toor.,

38. Stemkantoor.

De Voorzitter opent de pakken met stembrieven.

Met de opening van de pakken met stembrieven, betrekking hebbende op de verkiezing van de tot de Inlanders behoorende leden van den Volksraad, wordt niet begonnen, dan nadat de uitslag der verkiezing van de tot de Europeanen en Vreemde Oosterlingen behoorende leden is vastgesteld en de op deze laatste verkiezing betrekking hebbende stembrieven overeenkomstig art. 28 lid van de Volksraadkiesverordening in een verzegeld pak (verzegelde pakken) zijn gesloten.

Het Stemkantoor vergelijkt het aantal stembrieven, dat ieder pak inhoudt, met het op de buitenzijde vermeld aantal en stelt het cijfer vast, verkregen door samentelling van de stembrieven, in alle pakken te zamen vervat.

Vervolgens gaat het Stemkantoor over tot de vaststelling van het z.g. kiesquotient, d.i. het voor benoeming vereischt aantal stemmen. Dit kiesquotient wordt verkregen door het hierboven genoemd cijfer (totaal van het aantal stembrieven in alle pakken tezamen) te deelen door het aantal te vervullen plaatsen vermeerderd met één, en het quotiënt te verhoogen tot het onmiddellijk daarboven liggend geheele getal.

De stembrieven worden daarna door het Stemkantoor dooreengemengd en daarna genummerd.

De Voorzitter opent vervolgens de stembrieven in de volgorde der nummers en leest overluid den naam van den candldaat voor, voor wien de stembrief overeenkomstig art. 25 V. R. kiesverord. als eene stem geldt.

Twee andere leden zien de stembrieven na.

Voor de tellingen zie no 33 hierboven; Ze worden door twee leden ieder afzonderlijk uitgevoerd.

Van ieder stembiljet moet de geldigheid worden vastgesteld met inachtneming van art. 23 V. R. kiesverordening; van onwaarde zijn :

1. andere stembrieven dan die, welke volgens dit besluit en de tot uitvoering daarvan gegeven voorschriften mogen worden gebruikt;

2. stembrieven, waarop geen der candidaten een stem is uitgebracht:

3. stembrieven die een aanduiding van den kiezer bevatten ;

Naam en artikel der herordening.

20. V.R. kiesverord. lid 1.

Art. 23. Stemk. ord.

Ad- 20. V.R. kiesverord. lid 2.

V 21. V.R. kiesverord.

Art. 99 v p

kiesverord.

lid 1. 'dem lid 2.

idem lid 3.

Art- 23. V.R. kiesverord. lid l.

idem lid 2

AANTEEKENINGEN.

Zie hieronder No. 43.

In de V.R.-kiesverord. wordt niet bepaald, wat moet worden gedaan, indien verschil wordt geconstateerd tusschen het buiten op het pak vermelde cijfer en het werkelijke aantal stembrieven die het pak inhoudt. Dit is een leemte in de regeling van de V.R.- kiesverordening, die wel wat eigenaardig in het model van het proces-verbaal der openbare zitting (model V) wordt,aangevuld ; waar we lezen:

„De inhoud der pakken wordt in overeenstemming met de opgave op den omslag bevonden." (Indien dit voor een of meer pakken niet het geval is, dit, zoomede het verschil, vermelden.) Art. 20 V.R. kiesverord. behoort te worden aangevuld.

Benoeming: dit woord is hier ten onrechte gebruikt; hiervoor ware te lezen : verkiezing; van benoeming mag alleen gesproken worden bij de keuze door den G.G.

De redactie van dit artikel is minder gelukkig; het totaal cijfer der stembrieven wordt niet gedeeld door het aantal te vervullen plaatsen vermeerderd met één, maar door het cijfer van het aantal te vervullen plaatsen vermeerderd met één.

Wat is verder bedoeld met de slotzinsnede van lid 1: „en het quotiënt te verhoogen tot het onmiddellijk daarboven liggend geheele getal". Bedoeld is deze verhooging zeker alleen als dit quotiënt een breuk is; maar door deze redactie wordt onzekerheid geboren of verhooging tot het bovenliggend geheele getal óók noodig is, als het quotiënt zelf een geheel getal is. Het Stemkantoor zal hierin zelfstandig hebben te beslissen. Vooral bij de vaststelling van het kiesquotiënt voor de Europeanen kan dit geval zich voordoen, daar het deelcijfer is 9+ 1 -■' 10.

Alleen de stembrieven cf model VI mogen worden gebruikt.

Waar de stembrieven bezorgd worden door het Stemkantoor ware het dunkt mij wenschelijk geweest, indien plaats ware ingeruimd voor het stempel van den Voorzitter van dat kantoor. Voorts zal er op gelet moeten worden of het stembriefje tot opschrift heeft de verkiezing van Europeanen en Vreemde Oosterlingen of die van Inlanders.

Het aantal van de ongeldige stembrieven heeft dus in 't geheel geen invloed op de hoegrootheid van het kiesquotiënt. Immers hiervoor wordt uitgegaan van het aantal der uitgebrachte stemmen en niet der geldige. De uitgebrachte stemmen worden gesloten geteld en niet eerst op hun waarde geschat.

De bepaling van het kiesquotiënt geschiedt dan ook dadelijk na de optelling van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Sluiten