Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

39. Stemkantoor.

40. Voorzitter Stemkantoor

41. Stemkantoor.

42 idem.

4. steinhrievpn Hip nipt Vnnr7lflrl Vim won hal olamnnl

de handteekening van den voorzitter van den betrokken

raaa.

Het Stemkantoor beslist over de waarde van den stembrief terstond nadat het bil iet is crenripnrl

De Voorzitter maakt de redenen van ongeldigverklaring en van twijfel en beslissing onmiddellijk bekend. Indien een

^.v.. .,. ^v. cu.cn «aiiwciigcn uu veriuugt moei ue stemonei worden vertoond. Van een en ander geschiedt aanteekening

in het proces verbaal der zitting.

ner voorKomen van namen van andere personen dan de candidaten of van de candidaten, die overleden zijn, of wel

van namen die geen candidaat duidelijk aanwijzen, of die

nipt in vnianrdp mnlaofc* A,-.ni u„4- „i„™u_:„f:„ .,.-„;

'»^«' s«-pmuioi i-'Jll, UUCl lid SICIllOl 1C1JC IllZl

ongeldig worden. Die namen worden eenvoudig als niet op

oen siemoner voorkomende beschouwd.

Ook in dit PPVal maakt rlp \7n,\r»;*icr „.,., i,„. c.,,.,,.. „„

de redenen van twijfel en de beslissing onmiddellijk bekend. Indien een der in rlp yanl imnrpiinon .„„„tj._i

— ... „_ ..„.,. ull vLiKingi, inuci ue siem-

brief woiden vertoond. Evenais boven wordt hiervan aanteekening

pehoilripn in lipt nrni'B«.ir«,l«ol

Iedere stembrief geldt als eene stem voor den eersten daar¬

op geplaatsten candidaat. Is deze, door het bereiken van

bpt kipsnnntipnt crphnyon H^n iroia* r.+^^u:i:„j. „i„ „

s^,.^^t.,,, ^uii gi-Lui iici aiciiiuiijci ais. eene

stem voor den volgenden daarop geplaatsten candidaat, die

net kiesquotiënt nog niet heeft bereikt. De stem wordt door twee leden van het Stemkantoor on-

geteekend.

Zoo dikwijls het kiesquotiënt is bereikt, wordt dit door

gemaakt.

Indien, nadat alle stembrieven voorgelezen zijn, nog niet

zooveel personen zijn verkozen als plaatsen te vervullen zijn geschieden eene tweede en zoo noodig verdere voorlezingen-

met in achtneming van de art. 22 lid 2 en 3 en art. 25 lid

2 Pil 3 V' K kipcvpi-ntvl nl rln, Ha V-, Ho t(nmK.;„(;„„ ,

— „ ..... . , v/. >.,. ui. uui uv. V UC 31C111UI icijca uueun

Naamen artikel dei-

Verordening

AANTEEKENINGEN

Art. 23. V.R.

kiesverord. lid 3.

idem lid 4.

Art. 24. V.R.

kiesverord. lid 1.

idem lid 2.

Art. 25. V. R. kiesverord. lid 1.

idem lid 2. 'deni lid 3.

A'rt- 26 V. R. kiesverord. lid 1.

De geest van dit art. 24 is dus klaarblijkelijk om de uitgebrachte stembriefjes zooveel mogelijk hun waarde te laten houden; de wetgever heeft zich dus verre gehouden van al te sterk formalisme.

Toch is het lijstje van Art. 24 V.R.-kiesverord. niet volledig. Hoe moet gehandeld als er méér candidaten zijn ingevuld dan het aantal te vervullen plaatsen? Is een stembiljet geldig, indien meer dan eenmaal den naam van denzelfden persoon voorkomt?

In beide gevallen zal m.i. het stemkantoor de brieven geldig moeten - verklaren om in den geest van dit artikel te handelen.

In art. 23 V.R.-kiesverord. lid 4 wordt aan den Voorz. de taak opgedragen om de redenen van ongeldigverklaring enz. bekend te maken. Art. 24 lid 2 wijst daarvoor het Stemkantoor aan; maar de Voorzitter cfbet het natuurlijk namens het college. Toch is deze niet-overeenstemming minder elegant.

Deze regeling der stemming is kunstmatig en niet van willekeur vrij te pleiten. Reeds de vaststelling van het kiesquotiënt is uiterst willekeurig. Terwijl bv. in totaal 650 stemmen worden uitgebracht, zullen de Europeanen reeds door het bereiken van 65 stemmen kunnen worden verkozen, terwijl de Inlanders met nog minder aantal nl. 60 stemmen kunnen volstaan. Zoo zal het kunnen gebeuren dat een candidaat, wiens naam op het geheele aantal stembiljetten, ongeacht de rangorde waarin hij geplaatst is, slechts het1 a van het aantal stemmen op zich vereenigt door het feit dat hij 65 stemmen als le candidaat op zich heeft vereenigd, wordt gekozen, terwijl een ander, die ruim :; ,'vanhe! totaal aantal stemmen—onverschillig de rangorde—heeft verkregen, niet wordt gekozen, daar hij óf niet 65 malen als No. 1 op de stembriefjes voorkwam, of ettelijke malen als No. 2 of 3 geplaatst werd onder een anderen eersten candidaat, die dat aantal van 65 niet behaalde. De keuze van een minder bekenden of geliefden eersten candidaat doet de waarde van het stembriefje ver daien beneden dat stembriefje dat een meer bekenden persoon als len candidaat stelde. Immers zoodra deze eerste candidaat is gekozen komen de volgende candidaten onmiddellijk tot hun recht. Hiertegenover echter staat dat bij iedere lezing de eerste candidaat weer opnieuw een stem krijgt.

Ook de nummering der stembrieven na de dooreenmenging geeft de stemming het karakter van eene loterij.

Sluiten