Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

88. Volksraad.

89. Commissie van Stemopnemers.

91. Volksraad.

92. Secretaris.

Gedurende de eerste zitting.

Op deze of op de eerstvolgende vergadering, zal de

V. R. achtereenvolgens moeten benoemen :

1. een eersten en tweeden 'plaatsvervangenden voorzitter: De stemming voor de benoeming van deze functionarissen

geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes. De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij iedere keuze van personen benoemt de V. R. eene Commissie van 3 leden, die als stemopnemers zich overtuigen, dat het getal stembriefjes gelijk is aan dat van de tegenwoordig zijnde leden, de briefjes openen, de ingeschreven namen oplezen en den uitslag der stemming bekend maken.

Er hebben evenveel stemmingen plaats als er personen te verkiezen zijn.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van onwaarde verklaard en, tot bepaling van de volstrekte meerderheid, afgetrokken van het getal der uitgebrachte stemmen.

(1) Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan.

(2) Indien hierbij wederom niemand de volstrekte meerderheid* heeft verkregen, heeft er een derde stemming plaats over de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

(3) Indien niet uitgemaakt is over wie de derde stemming moet loopen, wijl bij de tweede stemming twee of meer personen een gelijk getal stemmen op zich hebben vereenigd, wordt bij tusschenstemming beslist, wie van de personen op het tweetal zal worden geplaatst.

(4) Indien in het geval, bij het Vorig lid bedoeld, of bij eindstemming, de stemmen staken, beslist het lot.

2. een secretaris.

Voor de benoeming van dezen functionaris, zie de regeling in het vorig nummer.

Bij verhindering of ontstentenis van den secretaris van den Raad, voorziet de Voorzitter in de waarneming van diens werkzaamheden.

De secretaris zorgt:

lo. voor de presentielijst, die gedurende de vergadering bij hem ter tafel moet blijven liggen ter teekening door de later komende leden.

Naam en artikel der

Verordening.

AANTEEKENINGEN.

Art. 141 R.R.

Art. 143 lid 4

R. R.

Art. 28 R.v.O.

Art. 29 R.v.O. Art. 30 R.v.O.

Art. 31 R.v.O. lid 1

'dem lid 2 •dem lid 3

'dem lid 4

Art. 132 lid . 7 R. R. Al"t. 143 lid 4 R. R.

Art- 8 R.v.O.

Art- 10 R.v.O. Hd 3.

geregtehjken eed betreft, ter beslissing van den regter, op welke dier wijzen dezelve zal worden afgenomen," — zal hier niet gelden, wijl hier alleen sprake is van den geregtehjken eed. De afgevaardigde zal dan zelf de keus hebben, welken eed hij wil afleggen:

De Voorzitter van den V. R. zal in ieder geval hebben te zorgen dat de noodige ingrediënten voor het afleggen van de verschillende eeden aanwezig zijn.

Art. 143 lid 4 R. R. geeft slechts eenige hoofdlijnen van de stemming. De nadere uitwerking van de stemming over personen wordt gegeven in de artt. 28—31 R. v. O.

De. eerste en tweede plaatsvervangende Voorzitter zijn officieel voorzitter van de tweede en derde afdeeling, zie hieronder No 94 (art. 38 lid R. v. O.).

Zij nemen naar de rangorde van benoeming het voorzitterschap waar in het geval de Voorzitter het woord voert of bij verhindering en ontstentenis van den Voorzitter (art. 5 lid 1 R. v. O.).

Bij verhindering of ontstentenis van de plaatsvervangende Voorzitters wordt de Voorzitter vervangen doorUe oudste in jaren van de aanwezige Europeesche leden (art* 5 lid 2 R. v. O.).

De VR. is bij benoeming van den Secretaris aan geen voordracht gebonden; hetgeen niet uitsluit dat de Voorzitter en leden aanbevelingen kunnen doen. Aan den Voorzitter van den V.R. zal wel — totdat de V.R. zijn keuze zal hebben gedaan -- een ambtenaar tijdelijk ter beschikking worden gesteld om hem bij de voorbereiding der V.R.-werkzaamheden ter zijde te staan. Deze „gedetacheerde" ambtenaar-Secretaris heeft vermoedelijk bij sollicitatie en op voordracht van den Voorzitter — die al eenige maanden met hem gewerkt heeft en hem dus in zijn waarde kent—, veel meer kans dan andere sollicitanten om tot die functie benoemd te worden.

De positie van den Secretaris is zeer onvoldoende geregeld. Behoudens de hierachter uitdrukkelijk in het R. v. O. genoemde bevoegdheden staat niets dien aangaande vast. Waar de secretaris door den V. R. zelf benoemd wordt, zal vermoedelijk de V. R. wel een instructie voor hem vaststellen.

Sluiten