Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

97. Volksraad.

98. Commissie van Rapporteurs.

99. Gouv.Generaal.

100. Voorzitter Volksraad of Volksraad.

De Commissie van rapporteurs maakt een verslag op,

netweiK eene samenvatting is van de overwegingen in de afdeelingen betreffende het onderwerp in behandeling.

Behandeling en vaststelling; der voorloontee be¬

grooting vóór 1 Juli.

Het eerst worden in behandeling genomen de door

den O Ci hii Hp nnonin,, ^„ :„„_i;;i„_i.„

„. „. „,j „w upuiniig uu ccicuc jcidinjKbuiie gewone zitting aan den Volksraad aangeboden ontwerpen der jaar-

ujksche oegrooting.

Zij worden door den Volksraad nipt mprlpfipplinrr van -/iin

„J„

gevoelen, teruggezonden aan den Gouverneur-Generaal.

Afdeelingsonderzoek.

Nadat de afdeelingen Cf No. 94 zijn samengesteld, worden

ue oegrootings-ontwerpen in iedere afdeeling onderzocht en brengen de rapporteurs (No. 951 als Commissie van rnn-

porteurs (No. 96) verslag uit, dat gedrukt wordt, aan de leden

ixmrAt rnnrlrrnrlnnlA ,,,.^A «• .

™uiui iwmScu«iu en vciuci iuo spueuig mogelijk ter kennisse gebracht van den G. G. en van diens aangewezen

gemachtigde.

Antwoord van den uouverneur-Generaal.

yi) ue u. u. Kan net verslag schriftelijk beantwoorden of, namens Hem, doen beantwoorden door ziine aangewezen

gemachtigden.

(2) Dê G. G. bericht in ieder bijzonder geval aan den Voorzitter van den Raad of Hii van de Hpm hii liH 1 tnpmt-onap

bevoegdheid gebruik wenscht te maken.

(3) Het antwoord van of namens den G. G. wordt voor

7nnypr Hit nnrr niöf lo rvocpti i^A -

^.^^.v. u.... ,™6 uiu 1.1 gLouucu, en vervolgens aan

de leden rondgedeeld.

Na ontvangst van het bericht, dat de G. G. geen gebruik

vYcuow.ui ic uiHK.cn van zijne oevoegcmeid om net verslag van de Commissie van rapporteurs schriftelijk te beantwoor¬

den of te doen beantwoorden en, in het tegenovergesteld

orpval rist nnivartcrct om rnnrlrtaali^n A~i „„i.. i

0~.„., ...» u....u..&o. vu luuuuvuiiig veui uai rtiuwuuru Wi/Si

de Voorzitter van den Raad den dag aan, waarop de openbare

Naam en artikel der. Verordening

AANTEEKENINGEN

Art. 43 R. v. O

Art 4 lid 2. Comp. wet

idem lid 2.

Art. 44 R.v.O.

Art. 45 R.v.O. lid 1.

idem lid 2.

'dem lid 3. Art- 46 R.v.O.

In Nederland is voor de He Kamer (art. 42b en 42c R. v. O.) een heel aparte regeling opgenomen voor de behandeling der begrooting. Vijftig leden der Kamer (zooveel mogelijk elk met een plaatsvervanger) worden verdeeld in 10 commissiën, die elk 1 hoofdstuk der begrooting hebben te onderzoeken terwijl overigens de behandeling dezelfde is als voor overige wetsontwerpen; iedere commissie benoemt weer een rapporteur enz.

De G. G. zal wel altijd namens Hem door zijn aangewezen gemachtigden doen antwoorden.

Zijn positie —als niet aan den V. R. verantwoordelijk persoon—brengt dit als van zelf mede. Intusschen, die departementschefs die aangewezen worden, zijn dienaren van den G. G.; zij hebben dus te verdedigen en weer te geven, uitsluitend de meeningen van den G. G. Immers ook zij zijn aan den V. R. geen verantwoording schuldig. Zij zijn allerminst gelijk te stellen met Ministers. Dat maakt hunne positie zeker niet altijd even gemakkelijk. Zij, zullen wel eens genoodzaakt zijn tegen hun wil een voorstel te verdedigen, waarmede zij persoonlijk dus heeletnaal niet instemmen.

Sluiten