Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer en

Autoriteit

AARD DER WERKZAAMHEDEN

101. Volksraad.

102. Gouv.Generaal of zijn gemachtigden.

beraadslacrincr nvpr hpt nnHpnuom oon onnvinrr

~ ■ ~. ..v. ui.u vi vv vi p aanvang Aai nemen,

behoudens zijne bevoegheid om die aanwijzing aan den

Kaaa over te laten en behoudens de bevoegdheid van den Raad om in de aanwijzing van den voor-zittpr wüyioina tP

brengen.

Openbare beraadslaging

(1) De Volksraad houdt zijne vergaderingen in het open-

hrtr,,- in D„i„,.;„

ic uuiuviu.

(2) De deuren worden cesloten. wannppr mindpno f. \^a0„ i,„t

vorderen, danwel de voorzitter het noodig keurt.

(3) De vergadering beslist of met eesloten deuren zal worden

beraadslaagd.

(4) Over de punten in besloten vergadering behandeld, kan daarin

ook een beslissing genomen worden.

w v/». naou mei gcsiiMcii ueuren vergauera, ican omtrent net aldaar behandelde de geheimhouding opleggen.

C?\ T>p iwhoi'mlinii/i;,,» ,.,„rAi A „II., i„j „„r. j , j-

„-/ bv,„„„„„„u,„6 «uiui uuui aiic icutrii, ook uoor nen, uie

later van het verhandelde hebben kennis genomen, bewaard. Zij kan door den Raad, met gesloten deuren vergaderd worden

opgeheven.

ti\ Ho nnl„l^ ,,o„ Aa „„ 1„_: „.i ...

v./ i^.. "u.unii «au uc vcigrtuciingcii mei gesioien ueuren woraen afzonderlijk gehouden; zij worden óf dadelijk, öf in eene volgende vergadering met gesloten deuren aan popdkpimno- nnHprammon

(2) De Raad kan besluiten, dat eenig in eene vergadering met gesloten deuren verhandeld buut niet in de notulen 7fll wnrdpn

opgenomen.

fr>\ -7„„r4„~: u i.t. .... • ...

^uuuuuige ueruuusiaging mei gestoten aeuren is niet toegelaten t, a. v. de aangelegenheden bedoeld onder a, b en c

van art. 131 R. R. w.o. de begropting.

G) Wanneer hij dat noodig acht. kan de G. G. de

beraadslagingen van den V. R. biiwnnen.

Hij heeft alsdan eene raadgevende stem.

(2) Hij kan mede de beraadslagingen door gemachtigden

dnpn hiiwnnpn tpncinrlonamonc Hom,mn,i;»i,(; .„

„v ,vwN.,,,mv iiciiiivii„ lam vuuiiiviiung ic vcisuiaiien.

(1) De G.G. en de gemachtigden van dfn O fi I-ipHopIH

in art. 140 lid 2 R. R. hebben eene bepaaldelijk voor hen

uczicmuz znpiuuis in ue vergaaerzaai.

(Vi Hun wnrrlt hpf ntnnrrl rto-craxton ™,,-.r.nnn~ -,„„ a:i,...::i„

zij dit verlangen, echter niet voordat de spreker, die aan

het woord is, zijn rede geëindigd heeft.

Naam en artikel der

\r„. . .

■eroraening

AANTEEKENINGEN.

Dus ten slotte is het de V. R. zelf, die beslissen kan wanneer de openbare beraadslaging zal aanvangen. Dit strookt geheel met het recht van den V. R. genoemd in No. 68.

De V. R. alleen moet over zijn tijd kunnen beschikken; behoudens dan. de zeer gewichtige beperking (het binden van den V. R. aan een termijn door den G: G.) genoemd in No. 97 ; 112 en 113

lirt1!' i3 d °e V' R' Za' g°ed d0en 200 wein'S mogelijk gebruik te maken

'u i k. k. van de bevoegdheid om met gesloten deuren te vergaderen •dem lid 2. Het houden van een geheime zitting prikkelt de nieuwsgierigheid en gevreesd mag worden, dat de geheimhouding hier te lande 'dem hd 3. niet met die uiterste nauwgezetheid zal wordpn hpWht

althans op de zoo herhaaldelijk hier voorkomende schending van 'dem hd 4. geheimen. Trouwens het grootste nut, dat in de eerst-vol^t. 32 R.v.O. gende jaren van den V. R. te verwachten is, is het breken hd 1. van den sluier der geheimenis en de V. R. zou dadelijk bij velen

antipathiek worden als hij die mogelijkheid van publiciteit eigener 'dem lid 2. autoriteit weer toesluit.

AiT 33 R.v.O. lid 1.

'dem lid 2.

.. Art. 139 ''d 3 R. R.

..Art. 140 ''d 1 R. R.

I

'dem lid 2.

Art- 24 R.v.O. lid 1.

Art. 131 R. R. lid 3. Hij is tot die raadpleging verplicht ten aanzien van: f

a. de begrooting en het slot der rekening van Ned-Indië-

b. de bestemming van het voordeelig en de dekking 'van het

naueeng sioi uer onder a bedoelde rekening; c. het aangaan van geldleeningen tpn la*,tp van ph ha.

gen van geldleeningen door N. I. krachtens besluit van den G. G., enz. Vgl. verder blz. 31 en vlgg.

Dit zal vermoedelijk ook wel tot Hp h

j .1U„6V u.^uuuiiiiigcn UCIIUU-

ren. Veel eerder zal Hij overgaan tot delegatie op gemachtigden

Behalve dan t. a. v. de opening der eerste zitting, waarbij de tegenwoordigheid van den G. G. in persoon steeds gewenscht zal zijn. zie no. 67.

'dem Hd 2.

Sluiten