Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

en AARD DER WERKZAAMHEDEN

Autoriteit

117. Volksraad.

Raad om nopens eenig onderwerp van zijn oordeel te willen doen blijken een termijn stellen, waarbinnen het advies van den Raad moet zijn ontvangen, wil Hij op dat advies acht kunnen slaan.

Bij de toezending geeft de G. G. zooveel mogelijk al aanstonds op, welke persoon of personen Hij krachtens artikel 140 lid 2 R. R. als zijne gemachtigden heeft aangewezen.

Behandeling van voordrachten of adressen.

De V.R. kan de belangen van Ned.-lndië en zijne ingezetenen voorstaan bij den Koning, bij de Staten-Generaal en bij den Gouverneur-Generaal

Voorstellen, om van deze bevoegdheid gebruik te maken kunnen uitgaan, zoowel van den Voorzitter van den Raad. als van een of meer andere leden.

Voorstellen als boven bedoeld, worden, indien zij uitgaan van andere leden dan den Voorzitter, aan laatsgenoemde, in schrift gebracht en onderteekend, toegezonden.

Het voorstel en de toelichting daarop worden na gedrukt te zijn, aan de leden rondgedeeld.

(1) De Raad bepaalt een dag ter beraadslaging of het voorstel in behandeling zal worden genomen en, zoo ja, of het vóór de openbare beraadslaging aan een onderzoek in de afdeelingen zal worden onderworpen.

(2) Op dit onderzoek zijn van toepassing de artikelen 39 tot en met 43 R. v. O.

(3) Het verslag van de Commissie van Rapporteurs wordt, na gedrukt te zijn, aan de leden rondgedeeld. ■

(1) De Raad kan den voorstellers op hun verzoek gelegenheid geven om het verslag van de Commisie van rapporteurs schriftelijk te beantwoorden,

(2) Het antwoord wordt, na gedrukt te zijn. aan de leden rondgedeeld. ~

De Raad beslist op welken dag de openbare beraadslaging over het voorstel een aanvang zal nemen.

Naam pn

artikel der Verordening.

Art. 34 R.v.O. lid 1.

'dem lid 2.

Art. 131 lid 6 R.R.

Art. 49 R.v.O.

Art t;n r> .. r\

••<■■ vJ<J IV.V.VJ,

Art.51 R.v.O.

A|"t. 52 R.v.O.

nu i.

'dem lid 3.

Art. 5t d „ n

hd 1.

irl„.._ .. . „

^m ud 2.

Alt-54 R.v.O.

AANTEEKENINGEN.

. Art. 34 R. v. O. verwijst naar art. 3 C. W. Dit is onjuist. Voor art. 3 moet gelezen worden art. 4 C. W. Men heeft bij de vaststelling van het R. v. O. er geen rekening mede gehouden, dat art. 3 van de wet tot wijziging en aanvulling van de N. I. Comptabiliteitswet van (16 Dec. 1916 No. 115) aan den Koning opdroeg om den vollédigen tekst der C. W. met in achtneming van de nieuwaangebrachte wijzigingen in eene doorloopende genummerde reeks van artikelen algemeen bekend te maken. Bij deze bewerking werd art 3 C. W. art. 4.

Art. 140 lid 2 R. R. luidt: „Hij kan mede de beraadslagingen door gemachtigden doen bijwonen ten einde namens hem voorlichting te verschaffen.

Het R. v. O. voor de He Kamer behandelt deze stof in de art. 90—99 veel uitvoeriger. Van een Commissie van Redactie is in de Indische regeling bv. geen sprake.

De beraadslaging van een adres wordt ook beheerscht door art. 21 R. v. O., zoodat eerst de algemeene strekking van het voorstel zal worden besproken en daarna over de artikelen, posten of andere onderdeden, d.i. zooals uit art. 97 R. v. O. He Kamer blijkt, over elke zinsnede van het adres. Vgl. No. 107 De Nos. 95. 96. 98 zijn hier ook van toepassing, en in de practijk zal zich waarschijnlijk het gemis van een Commissie van Redactie juist door toepassingvan het amendeeringsrecht, pijnlijk doen gevoelen; ook omdat voor verschillende leden de Nederlandsche taal — waarin zoowel de schriftelijke als mondelinge behandeling zal plaats hebben - - niet zoo heel gemakkelijk te hanteeren zal zijn.

Deze adressen kunnen o.m. voorkomen bij heugelijke en droevige voorvallen in het Koninklijk Huis: adressen van gelukwenschen, van rouwbeklag.

Ter gelegenheid van het 25-jarig Koningschap van Willem III werd zulk een adres door de vergadering en corps den Koning aangeboden.

Ook bij deze beraadslaging geldt art. 15 R. v. O., dat de Voorzitter alle onderwerpen in de Nederlandsche taal aan de orde stelt, en alleen deze taal mag gebezigd worden. Vgl. art. 37 Loc. Raden' ordonnantie, waarbij de beraadslagingen in de Maleische taal worden 1 toegelaten. 1 x

Sluiten