Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENINGEN ■■

a. Voor de beteekenis van de uitdrukking: „of andere voo_r de persoonsaanduiding onmisbare toevoegsels" zie men blz. 65 aanteekeningen.

b Op de candidaten—opgave wordt dus niet meer ruimte gelalen, dan voor het benoodigd aantal te vervullen plaatsen, voor de Europeanen 9 en voor de Inlanders 10. Dit wijst er dunkt mij op, dat het ongeoorloofd is op' dezelfde candidatenlijst meer candidaten te stellen dan het aantal te vervullen plaatsen. Zie verder de aanteekening onder model II.

c. Deze candidaten-opgaven moeten ingediend worden bij het H. v. O. B. persoonlijk door een der kiezers, die haar hebben onderteekend. Het H v. O. B. zal m. i. een opgave aangeboden door een ander dan één der kiezers (bv. candidaten) niet mogen aannemen, evenmin een door middel van de póst ingediende opgave. Het voorschrift van art. 6. V. R. - kiesverord. is imperatief. En al heeft het H. v. G. B. geenerlei bevoegdheid om overigens de waarde van de ingediende "opgave te beooordeelen (dit berust uitsluitend bij het Stemkantoor) en is hij dus niet anders te beschouwen als een automatisch verzamelaar (zie blz. 67 No. 6 aanteekening), de opgaven die niet aan bovengenoemd vercischte (persoonlijke indiening) voldoen, mag hij niet aannemen.

Doet hij dit toch en zendt hij die fout-ingedtende opgaven aan het Stemkantoor dan zal dit college van deze onregelmatigheid in den regel wel geen kennis krijgen. En zoo ja, dan moet erkend, dat het geen bevoegdheid heeft dergelijke candidaten — lijsten buiten beschouwing te laten; maar zal het hebben te volstaan met aanteekening der onregelmatigheid op de candidatenlijst.

d. Waar in het recht van candidaatstelling geenerlei beperking is gemaakt, zullen de kiezers (zoo noodig zelfs dezelfde 10 kiezers) meerdere opgaven kunnen doen. Een dergelijke daad getuigt natuurlijk van weinig politiek besef. Maar die opgaven hebben volle kracht, al wordt door zoodanige handelwijze het doel der candidaatstelling — leiding geven aan de stemming - maar ten deele bereikt.

e Waar het Stemkantoor dc handteekeningen der kiezers niet kent, zal het niet anders hebben te doen bij het opmaken van de candidatenlijst dan nagaan of de zich noemende kiezer, ook werkelijk op de kiezerslijst voorkomt. Handteekening-ver valschingen kan het niet constateeren. Doet het geval zich voor, dan zal degene die zulks beweert zich tot den V.R. kunnen wenden, die hiermede rekening kan houden, en een onderzoek kan gelasten ter gelegenheid van het onderzoek der geloofsbrieven.

Model II.

CANDIDATENLIJST en PROCES-VERBAAL, bedoeld bij de artikelen 10 en 11 van de Volksraad-kiesverordcning.

In de op lieden gehouden

zitting van het stemkantoor is vastgesteld dat alle ingeleverde opgaven van candidaten voor de verkiezing van de tot de Europeanen en Vreemde Oosterlingen behoorende leden van den Inlanders

Volksraad door den voorzitter van het stemkantoor zijn ontvangen en dat op die opgaven, voor zoover zij niet wegens het niet voorzien zijn van het vereischte aantal onderteekeningen buiten beschouwing moeten blijven, de volgende personen voorkomen: a)

Sluiten