Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model III.

OPROEPING.

. raad van. . . ' ... (1).

De voorzitter van den raad van (1)

roept mits deze het lid van dien raad. (2) op voor

de ingevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van

's voormiddags

No- • • °P ten ■ • ure . . . . -s nailnddags

in 's raads vergaderzaal te houden stemming

voor de verkiezing van:

I. (3) tot de Europeanen en de Vreemde Ooster¬

lingen behoorende leden van den Volksraad;

'II (3) tot de Inlanders behoorende leden van

den Volksraad.

De gestelde candidaten zijn vermeld in 'de processen-verbaal van het stemkantooor te Batavia, waarvan afdrukken deze oproeping vergezellen.

. . • den

De Voorzitter van den raad van (1)

AANTEEKENINGEN.

a. Hoewel art. 12 V. R.-kiesverordening niet uitdrukkelijk vaststelt, dat de stemming voor beide groepen der candidaten op éèn zelfden dag moet geschieden en art. 2 V. R. Kiesverord. tot die gedachte zou kunnen leiden, wordt alle twijfel weggenomen door dit model, als gevolg van een der voorschriften ter uitvoering van art. 7 vd. opgemaakt. In dit model worden de kiezers opgeroepen voor dc stemming voor beide candidaten-groepen op één vergadering maar op die Vergadering zal de stemming afzonderlijk plaats moeten hebben. De meening alsof de bewoordingen, van art. 3 V.R. kiesverord. den G. G. volkomen vrij laten in het vaststellen van twee verschillende dagen is slechts ten deele juist.

Immers het bedoelde model is vastgesteld bij Gouv. Besluit (den Raad v. N. I- gehoord) inhoudende voorschriften'ter uitvoering van de V. R.-kiesverordening (art. 3). Aan dit model is de G. G. zelf gebonden totdat hij een wijziging heeft aangebracht wederom bij G. B; 'uitschrijving van de stemming op twee verschillende dagen, zonder gelijktijdige wijziging van het model van oproeping zal op zijn minst ongeregelmaüg zijn.

Intusschen de vraag is slechts van theoretisch belang. Juist uit de vaststelling van dit model blijkt, zooals ik boven zeide, de bedoeling om de beide stemmingen op één dag te houden.

(1) In te vullen den naam van den betrokken locaten raad, bijv. „Gemeenteraad van Batavia".

(2) Naam van het lid en zijne voorletters of andere voor de persoonsaanduiding onmisbare toevoegsels,

(3) Aantal te kiezen leden.

Sluiten