Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN VERWERKTE VERORDENINGEN.

1. Regeeringsreglement -' R.R. = Het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-lndië, vastgesteld bij de wet van 2 Sept. 1854 (N. St. 1854: 129; I. St. 1855: 2) - laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 December 1916 (N. St. 1916: 535; 1. St. 1917: 114) die inlaschte het Xe. Hoofdstuk: „Van den Volksraad."

2. Indische-Comptabiliieltswet-^-CW. = Regeling van de wij ze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van N. I., vastgesteld bij wet van 23 April 1864 (I. St: 1864: 106), zooals die is gewijzigd bij de wet van 16 December 1916 (I. St. 1917 No. 115), opnieuw in doorloopende nummering afgekondigd bij K. B. van 5 April 1917 No. 32 (I. St. No. 521).

3. Koninklijk Besluit van 30 Maart 1917 No. 69 (in dit geschrift genoemd V.R. benoemingsbesluit V.R. benoemingbesl. (I. St.' 1917: 441), houdende bepalingen nopens de samenstelling' van den Volksraad, de eerste periodieke aftreding der leden, de aanspraken der leden op vergoeding wegens reis-en verblijfkosten en op zittinggeld, alsmede nopens de benoeming van leden.

4. Volksraad-klesverordening V.R. kiesverord. K.B. van 30 Maart 1917 No. 70 (1. St. 1917: 442), houdende bepalingen betreffende de verkiezing van de leden van den Volksraad, de overleggingen en het onderzoek van de geloofsbrieven, alsmede omtrent de beslissing van de geschillen,' welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing rijzen.

5 Reglement van orde voor de vergaderingen van den Volksraad = R.v.O. = K. B. van 30 Maart 1917 No. 71 (I. St. 1917: 443).

6. K.B. van 10 April 1917 No. 68, I. St: 1917: 444, houdende vaststelling van de bezoldiging van den voorzitter van den Volksraad.

7 Stemkantoor-ordonnantie - : Stemk. ord. ordonnantie van 8 September 1917 No. 1 (I. St. 1917: 546), houdende regeling der werkzaamheden van het stemkantoor voor de verkiezing van leden van den Volksraad.

8. Gouvernementsbesluit van 8 Sept. 1917 No. 1. I. St. 1917: 548, houdende regeling betreffende de sterkte van het bij den volksraad aangestelde personeel beneden den rang van Secretaris en houdende voorschriften ter uitvoering van de artikelen 7 lid 1, 14 lid 2 17 lid 3, 28 lid 1 en 43 der Volksraadkies-verordening.

Sluiten