Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Geen oprecht anti-revolutionair of chriateJirjkiiatorische zal de meening zïjn toegedaan, dat de a,-r. en o h. partijen ia den immer moeilijker en ernstiger .wordenden politieken strijd op den duur gescheiden moeten 'blijven optrekken.

Integendeelj, in breeden kring begint men meer en meer doordrongen te worden van de wenscheljkheid, en zelfs van de noodzakelijkheid eener spoedige hereeniging.

Met dat al dreigt het hereerjjgjmgsproees zeer langdurig te worden. Pleedis: jaren geleden gingen stemmen op1, om te trachten langs êém weg naar jbjet doel te streven, dat de discipelen van Groen van firinsteter voor oogen hebben, doch die stemmen zijïi ,veelaj met nauw verklaarbare onverschilligheid door partijleiders opgevangen.

Voor een deel is die lauwheid wel te verklaren uit het feit, dat men in broederlijke tcoalitie streed voor de eeuwige beginselen, welke ons in Gods tWoord zijn geopenbaard, welke coalitie (4e nadeelen der verdeeldheid, die er desniettegenstaande heerschte, vrijwel scheen te peutraliseerem. Doch maar al te lang hebben de I^otestantsch-Ohristelijke, partijien volhard bjj de leuze: Twee wegen, één doell

Moge dit vlugschrift, dit eenvoudige en onvolkomen pleidooi, aan het streven naar een onverwijlde hereeniging; bevorderlijk zijn.

Uiteraard tracht het niet aan te geven, welke organisatorische handelingen aan 'die hiereeniging dienen vooraf te gaan. Het wil slechts bescheMenlïjfc aantoonen, dat geen enkel btefweerd verschil den voortduur der scheiding wettigt; een lang breken voor de leu|ze: „Eén weg, één doel", en in verhand! met den zwaren strijd, die ons 1Chrjs,telijk volk zeer 'zeker te wachten staat, als niet alle teekenen bedriegen, opwekken tot eendrachtig samengaan van "de beide groepen der Nederlandf sche anti-revolutionairen.

Meer dan ooit is het nu de tijd, om allerlei rjersoonlijtoe orojwegingen buiten spel te laten en te streven naar eendracht, welke alleen macht maakt

Er is nu een ongezonde toestand.

Sluiten