Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer de Savornin lïohman en vele anderen hebben reeds hun talenten gebruikt om tot een juiste diagnose te geraken.

Nu wordt t meer dan tijd, dat aan de genezing gearbeid! wordt.

Met evenveel recht als beweerd wordt, dat de tijd! de hereeniging als vanzelf moet birengen, neen, met veel meer recht kunnen wij zeggen, dat do onverwijlde hereeniging dringende eisch is van ons staatkundig leven.

Immers, we staan voor een duistere toekomst; meer dan ooit gevoelen wij!, diat het (gaat tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis! dezer eeuw, tegen do geestelijke boosheden in de lucht Laat ons trouw zijn in onze roeping, om tegenover die machten een andere, veel grootere geestelijke macht te plaatsen, n.1. die uit Gold, en worde onze zwakheid in Zqn kracht volbracht .

Moge dit schier pretentie-looze woord-uit-het-hart bij! vele anti-revölutionairen en cbristelijk-hi&torischen een geopend oor vinden. Dan valt aan spoedige genezing van den ziekte-toestand niet meer te twjijfelen.

Zjj het allen, in wöer hart 'dezelfde begeerte leeft, een spoorslag, om niet te rusten vOöP die hereeniging er is en wekke het anderen opj zich van deze zaak ernstig rekenschap te geven, opdat er weldra één leger van Christenen optrekke tegen de machten van ongeloof en revolutie.

Wij besluiten deze inleidende regelen met een woord van hartelijken dank aan de heeren H. Gölij;n en mr. J. Schokking, die de goedheid hadden een sympathiek voorbericht te schrijven, dat getuigenis aflegt ,van hun begeerte, om de a.-r. en c.-h. tot elkander te brengen. Het feit, dat laatstgenoemde eenig voorbehoud maakt omtrent onze beschouwingen over het verschil der partijen, belet hem niet als zijn meening uit te spreken, dat toenadering eisch Van Christelijke staatkunde is. Zoo staan daar de woorden van deze hooggeachte en bekwame Christen-staatslieden. — een anti-revolutionair en een chr.^bistorische — als een warm pleidooi Voor de hereenigingsgedachte.

Sluiten