Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons nog nimmer bewezen is, dat in gescheiden optrekken van in den grond der zaak geMjfcgezinden blijvend voordeel is ger legen, noemen wij' het vraagstuk der hereeniging zleer urgent.

Maar, zal men ons toevoegen, heeft de bejaarde leider der dbjistelijfc-historischen onlangs niet de vermoeienissen van een lange jreis en een openbaar optreden getrotseerd, om de kiezers' in het district Goes — toen nog het zijne — te vertellen, dat hereeniging juist nog niet gewenscht is?1)

Dit is ons bekend. Het was ons aangenaam aan de voeten van den ouden staatsman te (mogen zitten en te luisteren naar zijn boeiende redevoering, welke den jongeren onder het publiek zooveel licht verschafte over de dingen, welke zich omBtreeks 1894 op politiek erf hebben afgespeeld, het licht dat hun van a.-r. zijde wel eens onthouden wordt.

Maar .juist dit optreden,, deze redevoering heeft ons doei* beseffen, dat slechts weinig de hereeniging tusschen anti's en o.-hl. in den weg staat, en dat er slechts wat goede wil toe noodig is, om het ideaal der eenheid te bereiken.

De boer Lohman legde er den nadruk op, dat hij sprak tot vrienden, die hij nochtans aanspoorde gescheiden op te trekken in den toen op komst jzlijnden politieken strijd.

De gronden, waarop het advies heette te berusten, waren o.i. echter van dien aard, dat |wij ons met recht mochten afvragen: „Is 't anders niet? Is er niets anders dat scheiding rechtvaardigt en ze ook voor de naaste toekomst wenschelijk doelt zijn?"

Wjtji mogen niet verhelen, dat die „mooie avond" te Goes voor ons een ontgoodhjeling was;, en idat 't ons niet duidelijk is geworden, wat den heer Lohman gedrongen heeft de reis naar het verre zuiden te aanvaarden.

Tenzij (biet een gezochte gelegenheid gold om de Goesche kiezers nog eens van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten en yelen hunner nog eens de hand te drukken, lijkt ons die drang nauw verklaarbaar.

„Om eene partij te beoordeelen, moet men allereerst letten op haar program", schreef „De Nederlander" in meer genoemde polemiek. Doch de heer Lohman, de a -r. partij beschouwende, bepaalde zich niet tot haar program, maar trachtte slechts haar

*) 11 Juni ma

Sluiten