Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ie worden, en over de houding door een partij tegenover de leiding van 's Lands zaken in tte nemen, — kan moeilijk de beslissing kortweg aan de Regeering, zij: het al in overleg met de S.-G., gelaten worden. Daarover komt aan elke partijl een zelfstandig oordeel toe, en ftn het vormen daarvan kan een ervaren leider uitnemenden dienst bewijzen. De regeëringi leidt het bestuur van het land; de partijleider leidt de partijV'

Bescheidenheidshalve moge de heer Lohman zeggen, dat hij1 niet voor politiek :leider in de wieg gelegd is, toch ziejt hij heel goed in, dat !'t zonder leiding niet gaat. Vele zijner daden vallen te prijzen als tactvolle handelingen van een bekwamen partijleider.

't Was een heele toer, om de c.-h. broeders mee te krijgen, doch 't is Lohman toch gelukt. Nu ziet men, hoe onder zijn leiding alle goede cbr.-hisforischen zich vrijwillig het partijgaieel laten omhangen. En de (organisatie der anti's iei nog wel zóó goed, dat ize als voorbeeld kan dienen.

Als men over dr. Kuypers daden oordeelt, moet men nimmer vergeten, dat hiji een heel bijzondere positie bekleedt Immers bij is leider jutie jsjup, Zijn leiderschap berust niet op eenige opdracht van anderen, h.v. van mr. Groen van Prinsterer,» van Oen partijvergadering of van wien ook, maar louter en alleen op de hem van God geschonken gaven. Dit leiderschap eischt schier het pnnrogelijkei van den mensch.

Dit leiderschap kon ook niet vervallen door het aanvaarden van een nunisteriëele portefeuille.

Prof. Fabius dacht er welis|waar anders over, doch hij verloor vermoedelijk uit het oog, dat leiderschap en voorzitterschap van het Centraal Comité heel goed gescheiden kunnen worden.

Dat, de positie van dr. Kuyper een eenige, een gansch' bijzondere is, is in de jdagen van zijn ministerschap wel gelbleken. Mr. de Wilde heeft jdan ook erkend, dat door het optreden van dr. Kuyper als niinister een toestand voor de a.-r. partij in het leven was geroepen, die noch gezond, noch normaal is. Nam dr. Kuyper zijn ontslag, dan was de partij zonder leider ;althans niemand kon beweren (let wel, we spreken over den toestand in 1901), dat bij toen reeds door een ander was te vervangen. Bleef hij (leider, dan zou mjen gevaar loopen verwarring te zien aangebracht in de denkbeelden van het

2

Sluiten