Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m ieder geval macht en invloed' eerlijk met vele andere kopstukken in de partij.

Er is veel veranderd in de partijleiding en in de organisatie!

Zeker, nóg rijzen er wel bedenkingen tegen de organisatie; nóg kleven haar fouten aan, welke hjet karakter der kiesvereenigingen als grondvergaderingen aantasten — gelijk bijjvu gebleken is door de al ,te vr^machtige handelingen van het „College van Gemachtigden" bijl de jongste Kamerverkiezingen, docibj kans qip verbetering is nu niet uitgesloten. Dje gezonde partijontwikkeling is ons borg, dat de fouten zooveel mogelijk zullen verdwijnen.

Het opmerkelijkste bij' en na al die actie tegen de leiding was wel het feit, dat, zelfs de „kleyne luyden" zich rekenschap van den toestand gaven en volstrekt geen willooze werktuigen van een oppermachtig leider waren, noch begeerden 'te zijh.

Zij achten dr. Kuyper hoog, erkennen volmondig, flat zij hem veel verschuldigd zftn, doch passen er voor alles te slikken, walt de 'leider hun belieft voor te zetten.

Het geheele systeem! der leiding is in z'n wezen veranderd.,

Indien ooit de a.-r. Kamerleden een soort mannequins geweest zijn, dan zijn ze :t nu toch zéker niet Een leider ajB tusschen persoon tusschen Kamer en volk, om aan beide leiding te geven, (een positie als de heer Lohman onlangs nog zoo ernstig gewraakt heeft, en terecht) kent men hiet.

Geen a-r. Kamerlid is er, of hij behoudt zich het rechfl voor zelfstandig te oordeelen.

Niemand zal durven beweren, flat bet prestige van het Parlement gedaald is, alleen omdat er een streven merkbaar is, de partijen te laten beslissen en niet de individueele Kamerleden.

Eilacde, na al die veranderingen durfde de heer Lohman tóch nog adviseeren tot gescheiden optrekken van a-r. en c.-h.

Want ziet u, dr. Kuyper, die „boeman", wil nog maa*i •steeds verkeerd.

Alsof — 't zij nog eens herhaald — alsof dr. Kuype* 8e partij ware.

De heer Lohman vergist zich ook deerlijk, als hij meent, flat dr. Kuyper's woord altijd en in alle gevallen voor de. antirevolutionairen (wet is. We wezen er al op, dat zelfs den „kleynen luyden" smeer zelfstandig oordeel en eigen politiek:

Sluiten