Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleurschakeering Het ik niet onvermeld I» de beteekenis van onkerkelijke richting. In de 'he oordeeling van het zoogenaamde Réveil. In de mate der toepasselijkheid van het Calvinisme.

„In de Calvinistische Reformatie naar de Heilige Schrift hgt oorsprong en waarborg der zegeningen, waarvan 1789 de bednegelnke belofte en de jammerlijke karikatuur geeft" IM motto der doorwrochte redevoering van Dr Kuvner aan de Nederlandsche Gedachten" ontleend; beaam ik als" Nedertodsch-staaterechtelijk axioma. Edoch met hetgeen ik in 1865 Aan de Kiezers schreef in verband-

„Van den religiestrijd onzer dagen heb ik ook thans nog gunstige verwachting. Niet omdat ik opwekking van Het oude Calvinisme in den vorm van vervlogen tijden tegemoet zie, maar omdat ik het geloofsvertrouwen van . Calvnn en van de wolfce der getuigen, door alle tijden heen, het geloof aan het eeuwig Evangelie, het geloof aan het eeuwig leven, het geloof in den Vorst des Levens, op dezen rrjkgezegenden en langgespaarden martelaarsbodem nog met voor uitgedoofd houd".

Isolement op den Evangelischen rotssteen is en Mjjft de r a i s o n-d' ê t r e en de levensvoorwaarde der christe. lnk-nataonale richting. Maar bij princdpiëele onverbiddeliiklieid zoek ik ter aantrekking van menigen wederpartijder in hetgeen ons tegen den gemeenschappelijken vijand vereemgt, een aanrakingspunt".

„De aard van den tegenstand tegen dogmatische dwalingen regelt en wijzigt zich, naar mgh inzien, naar de soort van worsteling".

„De onbuigzaamheid onzer vaderen prijzende, moeten wij er ons wél voor wachten blindelings hun voorbeeld te volgen Men moet soms verschillend handelen, uit hetzelfde motief.

Eene waarheid, op welke de Evangelische worsteling was geconcentreerd, kan van geheel secondaire beteekenis worden, al naar de omstandigheden haar met de fundamenteele stukken van het Evangelie verbinden of wel er haar van losmaken.

in den samenhang van de arminiaansche dwalingen, met pelagianrsme en socinianisme lag altijd het werkelijke gevaarin onze dagen daarentegen vinden het dogma der predestinatie' vaak slecht begrepen, en bovenal de canones van Dordt, schoon gewoonlijk nog minder gekend, onder de meest respectabele Christenen de heftigste tegenstanders. Dezelfde formule, die toen een bednegelijke broederschap bezegelde zou thans de hinderpaal znn voor een werkelijke broederschap".

„Tegenover de Revolutie komt het er op aan te ge-

Sluiten