Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zichzelf dreef, en zich noch aan eenige kerkehjke, noch aan eenige politieke actie aansloot JJje ConserYatief-Christelifkie] groep, die geheel buiten het Réveil omjging, en het Calvinisme) schier vergeten was, dreef op de nawerking van het verleden. Daar nu deze fractie al mjeeï haar aloud! karakter verloor, en de Révten-groep naliet zich politiek uit eigen wortel te ont wikkelen, zal 't er nu voortaan aan hangen, of béide deze; fractiën (de chr.-histoirischen dus) zich meer dan dusvér rekenschap gaan geven van fclun staatkundig uitgangspunt

Eerst wanneer zij daartoe overgaan, zoo Weefluit idr. Kuyper, zal 't duidebjk worden, of z$ de beginselen der Pransche Re volutie van 1789—1792 al dan niet met ons veroordeelen.

In 1917 was dr. Kuyper er blikbaar nog niet zeer gfr rust op. Althans, zSjn artikel heeft iets van een üitnoodiging, om een duidelijke verklaring van het Staatkundig uitgangspunt te geven, I Wïf doelen echter die persjoonliijke ongerustheid niet en hebben ons slechts te beroepen op de practijk van het gecoaliseerdl optreden en slechts te herinneren aan hét innig verknocht sa* mengaan van a-r. en oh. in en buiten het parlement om dr. Kuyper's bedenkingen te ontzenuwen.

De c.-h. partij1 heeft vóór en na het t$d6tip, waarop genoemd ,,Standaard''-artikel het licht zag, ruimschoots gelegenheid gehad om te bewijzeh, dat zej zich! in al haar geledingen partij' stelt tegen de beginselen der Fransche Revolutie.

En ze heeft dit oi. in théorie en practijk op ondubbelzinnige; wijze bewezen.

Ernstiger poging om het verschil tusschen a-r. en c.-h. partij te benaderen, was die van prof. Diepenhorst in „De Rotterdammer" *) (

Deze hoogleeraar biefoogt, dat men omtrent de scheuring van de oude partij' in twee groepen drieërlei beschouwing kan huldigen. Men kan ze fti. beschouwen als een persoonlijken; strijd tusschen Kuyper en Uohman, als een strijd over die formeele leiding en organisatie der partij of eigenlijk als een Strijd, waarvan de kern berustte op een prmdpiëel verschil van geestesrichting. \

*) „De Rotterdammer" 6 Juli 1918, no. 4634 en 13 Juli 1918, no. 4640. Aangenomen dat deze Hoogleeraar de schrijver van bedoelde stukken is.

Sluiten