Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemde sociale comtaislsie, die haar oordeel uitspreekt over de haar toegezonden sociale prograrnirna's en daarin een standpunt inneemt, dat er1 nogi al democratisch uitziet

Nu moge het waar zijn, dat de c.-h. in den loop der jarjen minder dan de a.-A voor de belangen der democratie hebben gedaan, r- „De Nederlander" ontkent dit niet, als ze dr. K u y p e r aan het jaar van (de instelling der sociale commissie herinnert — doch hiermede fo toch niet uitgemaakt, ,dat er principieel verschil bestaat tusschen de beide partijen. Wij bestiboüwen den arbeid der c-h. (voor de Democratie — hoe verheugend Pip {zichzelf — dan ook niet als een Stap op den weg ten hereeniging.

Dat het persoonlijk element nog steeds de hereeniging in den weg staat, Wijkt ons ook weer uit het meergenoemde „Standaard"-artikel, dat aldus besluit: i

„Voorshands zal vermoedelijk allerlei persoonlijk geschil de volkomen ineeosfmeltirig van beide partijen nog beletten; doch mits men over en weer slechts mijde wat in verkeeifden zin prikkelen kan, opent jöich dan toch steeds mjeer het vooruitzicht, dat emwording en samenwerking beiderzjijds' steeds meer het ideaal zal worden, en dat men Sn de ver^vezenlijking van dit ideaal zijn hoofddoel Zal stellen."

De nadruk valle hier op „persoonlijk: geschil''. Persoonlijk geschil houdt Kuyper verre van Lohman, en Lohman verre van Kuypen

Van verre Japht heiden het ideaal der emwording toe. Doch, helaas, wjij konden nog niet constateeren, dat zjij in de verwezenlijking yan dit ideaal hun hoofddoel stellen.

Ware dit het geval!, dan was het vraagstuk in eens opgelost, want de partjrj^rogranima's leveren geenerlei bezwaar op.

De afgescheidenen — van 1894 — hebben nimmer ande* dpel gehad dan de {Volgelingen van Kuyper.

„De Nederlander" Schreef in Juni 1895 pun:

„Zich strikt houdend aan het oude program kan de a.-r. partij den tijd afwachten jdat de organisatie weer zal gekomen zijn in het oude Spoor, en kunnen inmiddels1 de anti-revoLutionaire 4begim£elen door haar met kracht op den voorgrond worden gesteld."

Men wilde slechts tijdelijk een afzonderlijk standpunt innemen 1 . , , k- v

Sluiten