Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot waakzaamheid. -Want die jnachtepositie kon zich wel eens in voor hen gunstigen San ontwikkelen, ja, aÜe teekenen wijzen er op, dat het| gevaar volstrekt niet voorgoed bezworen is.

En zullen de georganiseerde revolutionairen straks één sterk leger van {belijdende Chrisibenen tegenover zich vinden, één schaar van .Christenen die ook op staatkundig erf de souvpreinitejt Gods belijden?

Het kan en het taoet

Wij kunnen nog niet gelooven, dat hoogstaande mannen, oprechte Christenen, aUs Knyper 'en Lohman, ziende de groote gevaren, welke ons omringen, gedurende den korten tijd, welke hun hier nog (gegeven wordt, traag zouden zijn in bjet aangrijpen van alles wat maar de hereeniging der a-r. en c.-jb. partijen zou kunnen .bevorderen, pat teij tenslotte niet alle perstoonhjk geschil Zullen laten vallen, opdat er één ,,anti-revolutionaire" en/of „christelak-niBtorische'' partij; zij.

De verwezenlijking Van d&t ftdjeaal zij in de eerstvolgende dagen hun hoofddoel en het hoofddoel van allen, die het wél meenen met 'ons land en volk, met hét aloude a.-tr*. pf |D.-h. beginsel, met de bevordering van Gods eer en met den strijd tegen ongeloof ien revolutie!.

De tijd dringt

* * *

De kwestie der hereeniging nog niet door den tijd gerijpt, zegt men misschien.

Doch z^jn Wijt werfcel|rjfc onbillijk, als wij dit argument als een dooddoener bestempelen?

Een Duitsch diplomaat heeft dezer dagen gezegd, dat de gebeurtenissen ons 5n zoo twoeste snelheid voorbijvliegen, dat een bïepicoopbeeld daarnaast een olieverfschilderrji lijkt

Met andere woorden, het ftvereMproces voltrekt zich met zoo duizelingwekkende {snelheid1, dat men nauwelijks den loop der dingen volgen kan. I

En zouden de Christenen, die een zoo grootsche roeping te vervullen hebben ppl (deze aarde, zouden zij! werkloos toezien en kalm afwachten tot züï den tijd rijp achten voor samensmelting van twee politieke partijen, die in den grond der zaak hetzelfde doel ^eoogjen en langs denzelfden weg dat doel trachten te bereiken?!

„Twee wegen, één doeir wordt met de beste bedoelingen

Sluiten