Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiding raai de Revolutie lag? JE* ligt ook thans in vrijmoedige belijdenis uwer ovprteiging een vermogen, waarvan de werking alleen aan Hem; die den wasdom geeft, bekend is."

Prikkele deze taal ons om, kleine partijbelangen uit 't oog verliezende, bet groote doel in bet oog te houden. Tegen de revolutie hot Evangelie. Ziedaar het aloude thema, dat ons gehee'le program' als 't ware inhoudt.

Het feit, dat a.-r. en o.-h. jzich geroepen achten met een en hetzelfde Evatngelie dén vijand te bestrijden, moest hén bewegen één leger Van Evangeliebelijders te vormen, om des te meer kracht te kunnen ontwikkelen.

De tijden zijn ongetwijfeld rjgp voor die geestelijke mobilisatie. De crisis, zoo ,jheilrijk voor het kranke hchaani", is er geweest. „Gij kent nu," aldus Groen in meergenoemd werk!, „de gedachte waarop al wat ik tot ,u gesproken heb neerkomt; Idiat de Revolutie het gevolg is der revolutie-leer en die leer zelve het gevolg der evangetie-verwerping."

Welnu, deze gedachte spore alle Christenmannen aan om ernst te maken met het streven naar hereeniging van de partijen, die in den grond der zaak één zijn, immers in haar banieren geschreven hebben deze woorden:

„Tegen de revolutie het Evangelie!"

Sluiten