Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zyn eige manieren van spreeken uitgebeelt, en niet al te verre gezocht worden ... en niets is 'er schadelijker als ei geliefde, die fraie vernuften verblint, en onderhoudt" (A e n1 e i d i n g e).

Groote wetgevers vereenigen. De, als Hollander, goedkerksche dichter brengt tesamen roomsch en anti-clericaal, calvinist en mennist, die door zijn woord, dat al de weelde en weemoed des levens ons verwerkelijkt, hen met vader Willem doet zeggen: *t verschil is te kleen om gesphjt te blijven. Zoo is Vondel een onzer beste tijdgenooten, een onzer meest gewenschte toekomstmenschen. Busken Huet is met zijn verguizing van Vondel uit den rijd — Vondel te leeren kennen als Hollands grootsten dichter voor heden en wellicht voor altijd, is een schoone taak voor dezen rijd.

Eigenaardig, hij is Hollander geworden. Evenals de Vader des vaderlands. En gelijk we in dezen Eersten Nederlander de tegenstellingen in de heerlijkste harmonie zien vereenigd, die den Nederlander tot een schoon mensch-type maken, verschijnt in Vondel den Hollandschen Burgerman die het door Vader Willem gebouwde huis, wist te bewonen als een vorst.

Geboren is hij 17 Nov. 1587 te Keulen, waarheen uit Antwerpen zijn vader, de menniste hoedenstoffeerder Joost van den Vondel, wegens de geloofsvervolging was geweken.

Ook vergeet hij zijn afkomst niet. Integendeel:

Een heimelijke trek Verleit het hart naer mijn geboortstadt Keulen Daer heb ik eerst om honigh uitgevlogen.

Ontrent den blonden Rijn,

Beplant met Rynschen wijn; En als een bie violendau gezogen,

zoo herdenkt hij in zijn Olyftak aen Gustaef Adolf zijn prille jeugd in het huis „zur Fyolen", d. i. dus de bloem van dien naam, niet het instrument. Niet lang echter woont er zijn vader. Want gelijk overal, was ook te Keulen „die verdammte, abscheuliche Sekte der Wiedertaufer" der overheid een gruwel. Zoodat hij, na een paar maal tot

Sluiten