Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste baat hem ook. Immers het vorige jaar, in 1608, is zijn vader gestorven, en nu staat hij met zijn moeder aan het hoofd der bloeiende zaak. Waarvan hij voor één derde compagnon wordt, even vóór hij in 1610 trouwt met zijn buurmeisje uit de Warmoesstraat, Maeyken de Wolff, evenals hij, doch één jaar vroeger, geboren in Keulen. Natuurlijk geen „buiten trouw"; Maeyken, de „kloeke en verstandige huishoudster", is menniste, en nijver op hun nering, als hij. Dat „zyn gedachten liepen op wat anders, op het dichten, zoo dat hy 't koopen en verkoopen op zyn ega liet staan, en zy hem zyn drift volgen", is een versiersel door een goed vriend (Brandt) later bedacht.

Neen, de jonge zaak, waaruit nu twee huishoudens den kost winnen, moet zich uitbreiden, en de kunst, thans „een eerlijck tijdverdrijf en oefeninge by wintersche avonden" (Horatius' Lierzangen), kan eerst later, als hij de zaken eens aan den kant gedaan heeft, het geheele leven vullen. Toch weet een hard werker, als de ernstige jonge koopman, wel rijd te maken voor zijn kunst, en Maeyken moedigt hem daarin aan.

Zoo verschijnt in 1612 Het Pascha, ofte De Verlossinge Israels wt Egypten. Tragecomedischer wijse een yeder tot leeringh opt tonneel gestelt. Wellicht in 1611 reeds gespeeld in de Brabant sche kamer, met wier spreuk Wt levender jonst het drama eindigt, en opgedragen aan zijn buurman in de Warmoesstraat „a monseigneur Iean Micbiels van Vaerlaer, mon singulier Amy", en „Koopman in syden laekenen" is het Pascha echt werk van een rederijker. Doch van éénen, die meer is dan één der velen. Die, naar zijn prachtigen aard, zich conservatief houdt aan zijn voorgangers, hun werk volmakend, wat dadelijk wordt opgemerkt, zoodat Breederoo een Eerdicht op de Verlossinghe van Israël schrijft.

De wereld is hem „een groot openbaer Toneel, daer vast een yeder gheduerende den handt-wijlschen rijdt van syn vliende leven, syn eyghen Rolle ende Personagie speelt" De Wet is „als een voorspel van tghene men inden toe-

Sluiten