Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot hij plots beroemd en berucht wordt — door de politiek natuurlijk. Die voor hem echter niets met politiek heeft uit te staan. In zijn toen nog rustige mennisten Vergadering trekt hij zich niets aan van het dogmatisch gekrakeel tusschen Arminius en Gomarus, en van het vervelende daarmee gepaard-gaande partij getier. Hij kent alleen wat zijn eigen kring en eigen studie hem leert zien. Dus Luther, noch Calvijn, noch Oldenbarnevelt — wel practisch christendom en wel Maurits, den held die vrede won. Tot zijn poëzie hem in aanraking brengt met breeder leven. Met roomschen, remonstranten, renaissance-mannen, die lijden onder of althans beducht zijn voor het drijven van de kerkelijken. Hij hoort van hooge heeren, als Hooft en Reael, ongelooflijke dingen. Zij wéten het, want zij kijken achter de schermen. Daar komt in 1622 bij hem logeeren Vorstius, de wel benoemde, niet geïnaugureerde opvolger van Arminius, die gehuwd geweest was met Lijsbeth Reael, en Vorstius leert hem toespelingen en half-bedekte uitlatingen zijner vrienden verstaan. Bovendien wordt op Oudejaarsdag 1623 Reael uit de kerk gebannen. Nu vallen de schellen hem van de oogen. De Breen, studievriend van zijn broeder, en later secretaris van de remonstranten te Dordrecht, laat hem, tusschen het onderwijs van logica en Grieksch door, het karakter zien van den Landsadvocaat. Hoe? Hij heeft in Hierusalem Verwoest getoomd op geloofsvervolging en niet de nauwste toespeling gemaakt op de vervolgden zijner dagen? En die vervolgden vereerden hem reeds zoolang met hun onwaardeerbare vriendschap ? Hij heeft wat goed te maken. Hij zal toonen dat hij waarlijk in ,,De Trouw" woont. Daar zegt Burgh, het lid der tolerante vroedschap, welke elk oogenblik vreest dat Maurits zal overkomen om de wet te verzetten, in een gesprek over Oldenbarnevelt schertsend tot hem: „maak er een treurspel van", ,,'t Is nog geen rijd" aarzelt hij. „Maak het op een anderen naam", zegt Burgh en neemt afscheid.

Deze gedachte laat hem niet los, en hij zoekt een geschikte stof bij de klassieken. Palamedes, de voortreffelijke grieksche vorst, voor Troje door den jaloerschen Ulysses

Sluiten