Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn rekening over 1637 f42.000 - kan, mag, moet hrj toch aldoor schrijven: de Gebroeders verschijnt m November 1639; 28 Januari wordt zijn Joseph in Egypten gespeeld en den 4en Maart daarop zijn Joseph in Dot ha n. In de opdracht van het laatste zegt hij: „wy wouden liever stof uit Mozes onfeilbare, als uit Wereltsche historie, of eenighe Heidensche verzieringe, nemen: overmits de heilige, boven andere geschiedenissen, altijt voor zich brengen een zekere goddelijcke majesteit en aenbiddelijcke eerwaerdigheit, die nergens zoo zeer dan in treurspelen vereischt worden. Josephs verkoopinge schoot ons in den zin, door het tafereel van Jan Pinas, hangende, neffens meer kunstige stucken van Peter Lastman, ten huize van den hooghgeleerden en ervaren Dokter Robbert van der Hoeven ; daer de bloedige rock den Vader vertoont wort; gelijck wy in 't sluiten van dit werck, ten naesten by, met woorden des schilders verwen, tekeningen en hartstoghten, pooghden na te volgen". Gelijk hij, m omgekeerde reden, voor de Gebroeders zegt: „Hier word ick belust om door Rubens, de glori der penseelen onzer eeuwe, een heerhjck en koningklijck tafereel, als een treurtoneel, te stoffeeren".

Zoo besluit hij terecht het bijschrift op zijn portret door den in die dagen beroemden Sandrart geschilderd:

Vint niemants brein in bloet, noch gal, noch tranen smaak: Dees leeft in treurdicht. Ay, vergun hem dat vermaack.

Vermaak" niet alleen geeft hem het treurspel. De (hierboven geciteerde) opdracht voor Joseph in Dothan vervolgt aldus: „Indien dit treurspel, onder *t spelen of lezen, ïemants gemoedt raeckt; wy willen gaerne bekennen, dat deze bewegelijcke historie zelf den toneeldichter geholpen, en menighmael aen 't herte geraeckt heeft: want wat valt maghbger, om iemants gemoedt, al waer het een steenrots, te vermurwen en te verzetten, als het ongelijck en gewelt, dat t eene bloet het andere doet".

Inderdaad, de broedertwist heeft hem het hart geraakt Opgetogen onder de wraaklooze, weerlooze mennisten heeft hij al spoedig, zelfs onder de rekkelijke Waterlanders, waartoe

Sluiten