Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaarde hij, maar aarzelend, er zich toe bereid, om in Kemper's plaats het straf- en natuurrecht te onderwijzen. Zonder er om te treuren vernam hij, dat eerst aan mr. den Tex *) en vervolgens aan mr. Cock *) de voorkeur gegeven was, hij begon voor de pers te arbeiden, bijdragen te leveren, aan de Revue Encyclopédique, wier redacteur hij gedurende zjjn verblijf te Parijs had leeren kennen, en toen, tegen het einde van het volgende jaar, de vaderlandsche geschied- en letterkundigen werden uitgenoodigd om voor den 15 April d.a.V. een plan te ontwerpen voor eene algemeene Nederlandsche geschiedenis, met opgave der middelen om het te verwezenlijken, leverde hij zijn eerste arbeid over onze geschiedenis in eene lezing „Over de redenen om de geschiedenis der Natie bekend te maken". Daar dengene wiens ontwerp het doelmatigst gekeurd worden zou bij dat besluit, eene benoeming tot geschiedschrijver des Rijks in het vooruitzicht gesteld was, besloot hij tevens om mede te dingen s). Binnen enkele weken had hij het schema voor zijne verhandeling gereed en hij was bitter teleurgesteld, dat hij, buiten zijn voorkennis, door toedoen zijns vaders, als referendaris bij het kabinet des konings werd aangesteld *). Historische studie en parlementaire loopbaan — schreef hij, toen hij die gebeurtenis in later jaren herdacht — was het ideaal mijner jeugd. Van het bureauleven had ik een afkeer. Schier tegen wil en dank werd ik in een veelzins benijdenswaardige betrekking geplaatst bij het kabinet des konings. En ziet o ijdelheid onzer menschelijke berekening, daar werd ik voor de taak mijner keuze gevormd6)- De plaatsing bij het kabinet des konings, met weerzin aanvaard, heeft den weg naar het Huis-Archief gebaand. Naar de schatkamer der Historische Brieven. Maar dit niet alleen. In verband met de levenstaak mijner keuze is ze mij eene school geweest

') Cornelis Anne den Tex, geboren te Tilburg den 30 Aug. 1795, overleden te Amsterdam den 9 April 1852.

*) Hendrik Cok geb. te Deventer den 16 Juni 1794 overl. te Leiden den 20 üctobcr 1860.

') Ned. Ged. 1873, pag. 167.

") Ned. Ged. 1873, pag. 249.

') Ned. Ged. 1873, pag. 161,

Sluiten