Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overdenkt, kan men niet nalaten óf meerdere levendigheid bij de Hollanders óf zeer groote gematigdheid bij de Belgen te verlangen. Inderdaad, alle verhouding wordt anders verbroken, en België zou Holland, hoofdzetel van het Nederlandsch beginsel, grondslag van den Nederlandschen Staat, steun van het Nederlandsch bestaan, door wettelijke middelen kunnen verpletteren. Dagbladen, tijdschriften, brochures verspreiden ieder geliefkoosd denkbeeld, in onderscheidene vormen en naar ieders bevatting en smaak, door alle rangen en standen heen, en dan valt het ligt zich alles met aandrang af te laten vragen, wat men zelf begeert. Door de drukpers werkt men op de bevolking, om deze door de vertegenwoordiging op het bestuur te doen werken. Wat heeft men op die wijze reeds gedaan, wat zal men nog op die wijze kunnen doen? De Hollanders deelen geenszins in de beginselen, die thans in het Zuiden voorgestaan worden; integendeel, zij varen menigmaal in algemeene bewoordingen tegen dwaling en kwaadwilligheid uit; en niettegenstaande die stemming duldt men dat de wapenen der constitutie alleen tegen de Hollanders worden gebruikt. Nog treden vermaarde schrijvers niet op, om 'tgeen zij valsche redeneering noemen, te wederleggen; om stellingen, die naar hun oordeel het gebouw ondergraven, te bestrijden; om dwaling, waar zij met aanmatiging gepaard is, prijs te geven aan welverdiende bespotting ; om lichtvaardigheid en onkunde van haren bedriegelijken opschik te ontblooten, en, waar kwaadwilligheid blijkbaar is, met gestrengheid der verontwaardigde vaderlandsliefde te bestraffen. Nog is het als begreep men niet dat de verderfelijke kracht eener geheel vrije drukpers alleen door hare zegenrijke kracht opgewogen kan worden; nog laat men zich hevig uit tegen het zoogenaamd joumalisme; alsof de invloed der dagbladen enkel het voorbijgaande werk was van eenige jeugdige schrijvers; alsof die invloed niet in verband met de constitutioneele instelling stond; alsof dat nieuwe spreekgestoelte, vanwaar de stem der redenaars dagelijks paleizen en hutten doorklinkt, zonder gevaar aan de opgewondene driften en het sluwe eigenbelang overgelaten kon worden; alsof het

Sluiten