Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwsche vooroordeelen en politieke dweeperij geldt, beknopte karacterschets en volledigheid der acte van beschuldiging ligt. Ik verhoovaardig mij op dergelijke smaad en acht de vergelijking, wanneer men het si parva magnis in het oog houdt, niet onjuist. Ik stel mij niet aansprakelijk voor al wat hij gezegd en gedaan heeft, ik weet wel dat er tusschen de Pruisische en Nederlandsche toestanden verschil is, misschien zou ik hem te anglomaan en parlementair, althans te zeer in gereformeerden en puriteinsche richting zijn geweest. Maar in hoofdbeginsel, in grondtrekken van staatkundige en godsdienstige beschouwing, zijn ook zij, die men hier anti-revolutionair noemt, met Stahl homogeen. Onder alle locale en nationale verscheidenheden geldt het algemeene waarheid en wereldhistorische richting. Ook wij hebben gewild terzijdestelling van liberale theoriën, toepassing van Christelijke, historische, Nederlandsche beginselen. Ook wij hebben, na 1848, geen reactie of conservatisme, met vermoording van vrijheidszin en uitdooving van volksgeest, en, met behendig wederinpalmen van hetgeen verleend was, gewild; neen, veeleer inachtneming van den gegeven toestand; naleving, partiëele herziening, ontwikkeling der Grondwet. Eene overheid bij de gratie Gods en daarom aan zijn wil en aan de landswetten en verkregen rechten, niet aan de willekeur der numerieke meerderheid van de bevolking ondergeschikt. Een Koning die, door en met een verantwoordelijk Ministerie regeert; een Ministerie, zelfstandig door eigen aanspraken)^^ en overtuiging, aldus uitnemend orgaan voor het gebruik, uitnemend bolwerk tegen het misbruik der koninklijke macht. Een Koning-figurant evenmin als een Koning-autocraat. v

Bij het ministerie overwicht en leiding; bij de Kamers toezicht en veto. Geen gewichtige verandering in s lands bestuur zonder gemeen overleg. Geen budgetverwerping als dwangmiddel, waardoor de geheele Staatsregeling zich in het welbehagen der meerderheid van Kamers of kiesgerechtigden oplost. Geen stelselmatige losbandigheid, maar eene met het gezag in ouderlingen waarborg samengevlochten vrijheid; 6

Sluiten