Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weinige oud-Hollandsche roeesters van wier werk men alleen dcor beschouwing der collecties in onze musea een behoorlijk overzicht verkrijgen kan.

JAN STEEN (1636-1678)

Jan Steen werd in 1636 te Leiden geboren en overleed op slechts twee-en-veertig-jarigen leeftijd, vele honderde werken nalatend, een feit, waardoor alleen al de kinderachtige fabel van zijn liederlijke levenswijs genoegzaam weersproken kan worden geacht. Bedenkt men daarbij dat hij schier al deze uitvoerige en treffend werkelijkheidsgetrouwe schilderijen, zooals de aard der onderwerpen meebrengt, naar de herinnering heeft moeten maken, dus drommels wakker moet zijn geweest, toen hij de tooueelen in het leven aanschouwde, en een geweldige geestesinspanning hem slechts kan hebben veroorloofd uit de trekken zijner herinnering een volkomen beeld te herbouwen, dan behoeven we waarlijk over deze kwestie niet verder te spreken.

Jan van Goyen, de bekende vroege landschapschilder, met wiens dochter hij in eersten echt gehuwd is geweest, zou hem onderwijs hebben gegeven, volgens sommigen zou hij ook onderricht hebben genoten van Adriaen Brouwer, weer anderen spreken van Adriaen van Ostade. Het heet dat hij na zijn huwelijk te Delft in een bierbrouwerij zou gezet zijn, maar dat hij die allesbehalve tot bloei bracht; zooals kwaadsprekers zeggen omdat hij meer dronk dan zijn gasten, doch naar ons veel waarschijnlijker voorkomt, omdat zijn hart bij zijn kunst was. Een curieus verschijnsel is dat zooweinig teekeningen van hem bewaard zijn — als er ooit vele hebben bestaan — zijn geheele kunst is in zijn schilderijen uitgesproken, waarvan er in ons Rijksmuseum en in het Mauritshuis te 's-Gravenhage een voldoend aantal aanwezig zijn om den meester eenigszins te begrijpen.

Het is dan ook niet alleen als kenner van zeden, als fijn humorist, als scherp karakterteekenaar dat Steen te eereU is, het, is ook wel degelijk als schilder, als grootmeester 'nf het

Sluiten