Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elementen van het geheel der werkelijkheid, zijn humor neemt ze mee, zonder ze bijzonder te sparen, zonder ze onrecht te doen. Met een amoureuze snaakschheid, verwant aan dien van den ondeugenden galanten Hooft of den verliefden schalk Breeroo, weet hij een mooi meisje of een aanvallig land te karakteriseeren zonder er het schoone en liefelijke van te miskennen, en zijn typen van oude heksen, sletten en waardinnen zijn even kras-waar als die van zijn dronkaardskwakzalvers of vechtersbazen.

Weinigen hebben zoo juist het midden gehouden tusschen de hoogdravendheid en het conventioneel idealisme, waarmee het academisme de vrouw aanziet, en de ongevoeligheid die vaak de caricaturisten tegenover het vrouwelijk schoon kenmerkt.

Op het „Vroolijk Huisgezin", „de Papagaaiskooi", „de Zieke Dame" en hoeveel meer schilderijen van zijn hand, vindt men vrouwen van een zeer eigen, frisch schoonheidstype, hoog van voorhoofd, geestig van opslag, wakker en toch zedig, de zusters, vrijsters, huisvrouwen en moeders der helderhoofdige en doortastende manskerels die den tijd groot maakten. Zelfs de deftige Terburgh heeft aan de bevalligheid en begeerlijkheid dezer vrouwen niet zooveel recht doen wedervaren. En hoe begrijpt onze schilder ze! Welk een smaak vindt hij erin, haar kleedij van goede en fraaie stof uitvoerig en geestig te schilderen, haar in geraffineerd-gewaagde kleurcombinaties uit te dosschen! Hij observeert en geeft weer, met kennis en genot, het sujet waardig, de kleine, vernuftig bedachte koketterietjes van haar flatteus toilet, dat haar geestige bekoorlijkheden, de gevuldheid van den fijnen bouw, de keurige soepelheid harer leden, met bestudeerde losheid omhult.

Zijn boud penseel, dat niet terugschrikt voor het leelijke, de liederlijkheid en de grofheid, schept soms ontróerendidyllische figuren, bijna ideële situaties.

In die twee voorstellingen van het gebed voor den maaltijd: bij een burgergezin te Londen (collectie G. Halting) en bij een boerscher familie (Venetië), heeft hij een groöten, intiemen ernst gelegd. Zelfs het feit dat in het tafereel te

Sluiten