Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de levensraadselen konden hem niet bevredigen. Wel bracht al dit onderzoek hem niet tot beslist ongeloof. Het materialisme schrikte hem af. Maar de waarachtigheid der Godsopenbaring in de boeken van Mozes en de Profeten kon hij evenmin aannemen. Hij vormde zich een deïstisch stelsel, dat een mengelmoes van Rabbijnsche en Mozaïsche grondstellingen bevatte. En door allerlei twijfelingen hevig geschokt, vond hij nog alleen een vast punt in de werkelijkheid van Israëls merkwaardige historie.

Zijn inzicht in die historie werd almeer verhelderd op het college van Professor D. J. van Lennep over Algemeene Geschiedenis. Deze sprak herhaaldelijk over de boeken van Mozes, wees op hun hoog gewicht en verdedigde hun echtheid en geloofwaardigheid tegen de ongeloofstheorieën zijner dagen. Hij legde allen nadruk op de waarde en waarheid van het Mozaïsche scheppingsverhaal en handhaafde de daarin voorgestelde schepping uit niet.

Dit onderwijs bleef niet zonder uitwerking op het gemoed van Da Costa. Het wees hem voor het eerst een vuurtoren aan, op de onstuimige zee van zijn twijfel. De bij hem nog heerschende invloeden van Voltairiaansch deïsme begonnen nu plaats te maken voor diepen eerbied jegens het Bijbelsch geschiedverhaal. Zijn twijfel aan de mogelijkheid van een onmiddellijke Godsopenbaring verdween nu. Hij begon aan de goddelijkheid van het Oude Testament geloof te hechten. De gedachte werd bij hem tot zekerheid: er bestaat een geopenbaarde godsdienst, de Bijbel (het Oude Testament) berust op goddelijk gezag.

Zoo bracht Professor van Lenhep den jongen Da Costa voor het eerst in contact met het geloof aan een goddelijke openbaring. En hiervoor is hij zijn leermeester altoos diep erkentelijk gebleven. Op diens vijftigjarig jubileum als Hoogleeraar in 1849 sprak hij die erkentelijkheid ook uit in deze dichtregels:

„Achtbre Grijsaart, met wiens lessen in uw mannelijke jeugd e mijn nog ongewisse jonkheid als met kinderlijke vreugd

d' eersten indruk mocht onttangen van de waarheid van dat woord,

Sluiten