Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezen voortreffelijken zoon van voor drie honderd jaren bezit, de burgemeester toonde op prijs te stellen de hulde, aldus op eenvoudige wijze gebracht aan een man, wiens geest en roem geheel de wereld omvatten; en het was als antwoord daarop van al degenen, die waren opgekomen, dat de Utrechtsche hoogleeraar De Louter in een merkwaardig en kort, doch krachtig beeld ons schetste wat Grotius is geweest voor zijn land, voor de wereld daarbuiten, maar voor de cosmopolitische gedachte dier wereld het allermeestl).

Zeker, de vermaardheid als geleerde, die De Groot zich heeft verworven als raadsman aan de hoven van Frankrijk en Zweden, zijn even belangelooze als bekwame diplomatieke werkzaamheden te Parijs gedurende zoovele jaren, hebben hem in de geschiedenis van het laatste deel van den dertigjarigen oorlog doen medespreken, al was zijn aard er niet naar om dat, wat hij voor onze geschiedenis had kunnen zijn, indien niet de noodlottige en alles overheerschende godsdienst-twisten waren tusschenbeide gekomen, te worden voor een deel van de diplomatieke geschiedenis, zoo vol van voor hem onverstaanbare intriges, van het buitenland. De jeugd in Nederland kent hem slechts als de man, die met Oldenbameveld en Hoogerbeets werd gevonnisd, die op Loevenstein twee jaren van gevangenschap doorbracht en op eene wijze als de Voorzienigheid slechts zelden te aanschouwen geeft, uit dezen zorgvuldig gesloten kerker ontvluchtte. Alleen dat deel, dat zich in het bijzonder aan juridische studie wijdt, kent de grootere macht van Grotius' geest; weet hoe van hem, dien men beschuldigde de veiligheid van den Staat te hebben aangetast, is uitgegaan de macht om dien Staat op hooger peil te verheffen door den grondslag te leggen van een latere internationale samenleving, waarvan toen slechts hij en enkele met hem uitverkorenen de omtrekken reeds aanschouwden. Hugo de Groot is de man, die welbewust het recht der volkeren — jus inter gentes zooals een zijner beste navolgers, de Engelsche jurist Richard Zouch het voor het

') Bulletin officiel du XXième Congres Universel dé la Paix a La Haye en 1913 — pag. 359—362.

374

Sluiten