Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis der antieken is gelegen, maar stellen tegelijkertijd in het licht de verdienste, welke er nevens het rechtskundig talent met dit werk het volkenrecht voor geheel de wereld te ontdekken, in den arbeid van Grotius is gelegen in dien zin, dat hij trachtte een brug te slaan van het wezen van het werkelijke recht naar de philosofïsche gedachten omtrent het recht van dien tijd; en hij laat bovenal niet na om met tal van voorbeelden te doen uitkomen hoe groot de aantrekkelijkheid is, die er van den stijl van Grotius uitgaat, ook al moet men in den aanvang aan het eenigszins zware van dien stijl gewennen. Grotius' kennis van het Latijn, die door Scaliger geloofd is geworden reeds tijdens zijn jeugd, komt in dit werk naar het oordeel van de beste kenners voordeelig uit en Von Kirchmann erkent, dat, half Cicero, half j Tacitus als voorbeeld nemend, Grotius er meermalen in ge¬

slaagd is hen nabij te komen in een werk, van zoo geheel anderen aard dan zij behandelden.

* * *

Het jaar 1625, dat waarin Grotius' „Recht van Oorlog en van Vrede" verjcheen, sloot voor den banneling door den dood,van Prins Maurits een tweede feit van groote beteekenis in zich. Niet ten onrechte achtte men thans de mogelijkheid van milder gedachten ten opzichte van de Remonstranten aanwezig, zelfs den terugkeer van den banneling niet uitgesloten. Inderdaad, tegenover den gevangen gebleven Hoogerbeets, tegenover den uitgeweken Uyttenbogaert werd aanmerkelijk zachter opgetreden, al was het voor den eerste reeds te laat. Grotius, die in voortdurende verstandhouding met zijn vrienden en familieleden in Holland bleef, gaf tal van malen te kennen te hopen, dat spoedig voor hem het oogenblik zou aanbreken om den vaderlandschen bodem weer te betreden. Zeker is het, dat hij niet alleen uit plichtsbesef voor Prins Frederik Hendrik zooveel mogelijk diensten deed en diens aanspraken voorstond op het prinsdom Oranje, dat Frankrijk hem trachtte afhandig te maken en later ook afhandig maakte op hetzelfde oogenblik dat

418

Sluiten