Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gehoorzaamheid en respect jegens den Koning, om Zyne Majesteits gunst en „genade meer en meet te verwekken.

„Dat hy, als 'er eenige apparentie was tot een accommodement in de „zaaken van 's Konings Moeder en Broeder, met believen des Konings, daarin „zou moogen werken; en voorts alles doen wat hy ten dienste van de Kroon .Zweden oirbaar en noodig oordeelde .

Eene instructie, teekenend voor de zeventiende eeuw, die wel het gulden tijdperk is te achten van die diplomatie, welke in valschen intrigegeest, in persoonlijke behendigheid van onderhandelen en veinzen het hoogtepunt der / staatsmanskunst zag en aan het begrip van de ambassadeurswaardigheid onmiddellijk verbond een doorloopend getwist over voorrang en ceremonieel. Naar de meening zijner vijanden heeft Grotius de tien jaren van zijn tweede verblijf te Parijs voor weinig anders benut dan om in fraaie Latijnsche termen aan Oxenstiema kennis te geven van het meest belangrijke, dat te Parijs geschiedde; was hij er in den kring der gezanten veelal lachwekkend, wijl zijn ernst meer afstootte dan aantrok en hij zich niet ontzag om in de uren, dat hij met zijn ambtgenooten de audiëntie voor den Koning of den kardinaal verbeidde, in stichtelijke boeken te lezen en zich af te wenden van de gesprekken der anderen. Volgens het oordeel zijner vrienden daarentegen heeft men noch van de zijde van het Fransche Hof, noch van die der Zweedsche Rijksregeering eenige gelegenheid laten voorbijgaan om Grotius te bewijzen hoezeer zijn diensten werden gewaardeerd, zijn optreden geprezen. Inderdaad heeft het hem de tien jaren, dat hij er als gezant van een der machtigste Staten van dien tijd, in welks handen de uitslag van den dertigjarigen krijg berustte, niet aan eerbewijzen ontbroken, en zelfs van de zijde van kardinaal Richelieu en diens raadsman, vader Joseph, den bekenden grijzen Capucijner, heeft hij ervaren dat men zijn raad waardeerde, zijn wijsheid op prijs stelde, al trachtte men ook nu vergeefs hem te gebruiken tot minder loyale doeleinden, hem uit te spelen tegen de Zweedsche belangen. Er was daartoe gelegenheid te over, want de toestand was verward en politiek verraderlijker dan ooit. Frankrijk en Zweden waren verbonden tegen den Keizer, stonden

422

Sluiten