Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan op een volksregeering, maar op een omzetting van de regeering, op het brengen van de macht in handen van de leden eener andere klasse dan welke tot dusver de macht uitoefende.

Zie maar naar Duitschland. Het volk als zoodanig regeert er niet, evenmin als vroeger. De regeeringsambten zijn er bijna zonder uitzondering gebleven, maar de functionarissen in de opperste ambten zijn vervangen door andere. En nu kan men wel zeggen, dat de nieuwe mannen niet dadelijk krachtig en doeltreffend regeerden, maar wat niemand ontkennen kan is, dat zij inderdaad pogen, het volk te regeeren, en niet, de regeermacht aan het volk qua talis "te brengen.

Wie denkt aan de in ons land voort kort beraamde revolutie, zal evenzeer moeten toegeven, dat ook hier geen volksregeering, geen democratie, in den eigenlijken zin beoogd werd door Troelstra c.s., maar een overneming van de ambten door functionarissen, uit een lagere, althans andere volksklasse gerecruteerd. Terecht heeft men Troelstra in de dagen der in de geboorte gesmoorde nederlandsche revolutie uitgeteekend als president der nederlandsche republiek. Hetzij hij persoonlijk dat ambt geambieerd heeft of niet, door niets wordt beter dan door dat beeld getypeerd, dat de sociaaldemocraten niet wilden een democratie, maar andere machthebbers.

Zoekt men naar heusche democratieën, naar voorbeelden, dat de regeermacht niet in handen is van regeerders van een andere volksklasse dan die, welke ze voorheen uitoefende, maar in handen van een zichzelf regeerend volk, dan zal men ten slotte terecht komen bij de fransche revolutie van voorbeen en de nog steeds voortwoedende russische revolutie. Zeker, ook uit die revoluties is practisch niet het element uit te Kcbten, dat veelszins met groote en snelle afwisseling de volksmenners elkaar als. regeerders opvolgden, resp. opvolgen. Maar als men dit practisch onmogelijke experiment althans theoretisch volvoert, dan blijft er niet over een schoone harmonie van in pais en vree zichzelf en elkaar regeerende menschen, maar niets dan de strijd van allen tegen allen, niets dan de afgrijselijkste anarchie.

Trouwens is ook een bestudeering van het Wijnkoopiaaisme in ons land, van het nederlandsche bolsjewisme, leerrijk. Zeker, Wijnkoop's bolsjewisme is eerlijker dan Troelstra's gezagsverplaatsing, maar principieel is het ook slechter. De democratie van het soort menschen van Wijnkoop kan niet beter getypeerd worden dan door Kolthek's verheerlijking van muiters en moordenaars als de pioniers der beschaving, die den dank der menschheid verdienen!

Meer dan dit alles zegt voor mij echter he,t Woord Gods. Hoe

Sluiten