Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ik aan mijn betoog gaf en die het overzicht zal hebben vergemakkelijkt — mogen afzien van een resumptie van wat ik uiteenzette, maar zij het mij vergund, te besluiten met een tweevoudige herhaling, die mij van belang schijnt

Vooreerst wil ik met nadruk herhalen, dat ik mij niet voorstel, van een betoog, als ik trachtte te leveren, in de practijk spoedig rijke vrucht te zullen zien. Eer komt het mij voor, dat het „democratisch zijn of niet-zijn" ook mij treffen zal. Maar als men eenmaal meent, dat iets een kwaad voor maatschappij en staat is, ja, dat het veroordeeld wordt door de beginselen naar Gods Woord en getuigenis, dan kan en mag men die beginselen niet loslaten en hetgeen men kwaad acht bevorderen of slechts dulden, tenzij men het „democratisch zijn of niet-zijn" ontvliedende, onder een veel erger vonnis vallen wil. Meer dan het vonnis der democraten vrees ik het vonnis van Gods Woord, volgens hetwelk het zout, als het smakeloos is geworden, tot niets meer nut en slechts voor den mesthoop geschikt is. Of wel dit andere vonnis, dat wie niet terugkeert tot wet en getuigenis, geen dageraad zal hebben.

En ten slotte wil ik ook nog dit herhalen: dat ik in mijn betoog niet allereerst naar het belang gezocht heb, maar voor alles naar het recht. Meer waard dan welk belang ook is het recht. Het recht is het hoogste goed der menschheid. Alleen recht heeft van Gods wege de kracht, maatschappij en staat te redden. Ik herinnerde er aan, dat volgens Gods Woord het Sion Gods alleen door recht verlost kan worden. Op dat woord pas ik, als op alle andere uitspraken van den Bijbel, toe hetgeen ik dagelijks meer voor waar ga houden: dat Gods Woord èn letterlijk èn overdrachtelijk geldt, dat het geldt voor de zaak, waarover het bijzonderlijk handelt, maar dan tevens beginselen voor het gansche leven stelt. Welnu, dan zeg ik nog eenmaal: ook ons aardsche huis van maatschappij en staat kan slechts door recht verlost en herbouwd worden!

Is dat zoo, dan bidde elk en een iegelijk, niet alleen dat God zelf aan onze arme, verscheurde samenleving het recht hergeve en haar daardoor herstelle, maar ook, dat Hij ons wille gebruiken als Zijn instrumenten bij dien herbouw en ons daartoe vervulle met heilig enthousiasme voor het recht.

Sluiten