Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan van elke vijf zakken geplukte trossen één zalf als loon. In andere gevallen wordt ƒ 0.30 per zak aan plukloon betaald.

Ook nemen de koelies aan voor een bepaald bedrag (+ ƒ 60.— per 250 a 300 planten) de tuinen te onderhouden en den oogst te verwerken. Hunne voeding komt dan voor rekening van den planter. De betaling geschiedt zoodra de eigenaar zijn oogst te gelde heeft gemaakt.

VII. Handel.

Bij dpn peperhandel zijn meestal tusschenpersonen wer,kzaain, slechts een enkele peperplanter uit Sekampong brengt zijn product zelf naar B#$ayia of Palembang.

Die tusschenpersonen zijn Chineezen, Palefnbangers, Lawpongers en Bantammers. Zij ontvangen van de peperhandelaren te Palembang of Telokbetong voorschotten en reizen daarmede de binnenlanden af. In den loop der tijden hebben deze opkoopers het vertrouwen weten te winnen nen van de tuineigenaren, zoodat zij veelal yaste plaatsen van opkoop hebben. De prjis van de peper in de binnenlanden regelt de planter naar de marktprijzen te Telokbetong of Menggala. Hij wordt van die prijzen op de hoogte gehouden, terwijl de opkoopers dagelijks de marktprijzen van Batavia en Palembang ontvangen.

Behalve de winst uit deze prijsverschillen voortspruitend, verdient de tusschenhandelaar Qog 4oor net verschil in gewicht. In de binnenlanden n.1. weegt één pikol somtijds 130 en meer kati. De prijs die ervoor betaald wordt, staat echter gelijk met dien van een pikol van 100 kati. Deze binnepjapdsche opkoopers verleenen ook enkele malen voorschotten op de reeds geoogste peper, die nog niet voldoende is ingedroogd; dit yoorschot wordt dan bij de levering verrekend-

Ook verleenen de handelaren dikwijls voorschotten, vooral in tijden dat de pad*ioogst minder goed is uitgevallen. In een dergelijk geval krijgt de planter slechts ƒ 10.— voor elke later te leveren pikol peper. Deze voorschotten zijn nooit grooter dan ƒ 400.—.

Nadat het product in handen van de handelaren op de hoofdplaatsen is gekomen, heeft de verscheping plaats. Uit de afdeeling Semangka gaat zij in hoofdzaak naar Batavia, een klein deel echter rechtstreeks naar Europa.

De peper uit de afdeeling Katimbang wordt in hoofdzaak naar Batavia verzonden. Rechtstreeksche verscheping naar Europa hëeft niet plaats.

Peper afkomstig uit de afdeeling Telokbetong en Ommelanden wordt door ééne firma in groote hoeveelheden rechtstreeks* naar Europa verzonden; de overige exporteurs verschepen naar Batavia.

Uit de afdeeling Sepoetih-Toelangbawang wordt eene enkele maal met een Chineesch bootje peper van Rantau Djaja Ilir naar Palembang

Sluiten