Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL Handel.

Reeds werd met een enkel woord opgemerkt dat de tauké negeri, bij het verstrekken van kapitaal aan den tauké kebon, bedingt dat deze laatste zijne gereedschappen en levensmiddelen bij den geldschieter moet betrekken, terwijl ook het product eene rol speelt bij de terugbetaling van het genoten voorschot. Het grootste gedeelte der peper komt daardoor in handen van den tauké negeri, slechts een zeer klein deel, bestemd voor de consumptie, wordt niet uitgevoerd. Woont de geldschieter te Singapore, dan wordt de peper derwaarts gezonden, hetzij rechtstreeks per bandoeng of via de afdeelingshoofdplaats per stoomer. Hij crediteert dan den tauké kebon voor de ontvangen peper tegen een prijs, die steeds beneden den marktprijs blijft, en trekt meermalen nog wat van de hoeveelheid af wegens z.g. gewichtsverlies door uitdrogen.

Het uitvoerrecht (tjoekei kojan), waaraan alle lading der uit het leenrijk Riouw vertrekkende schepen is onderworpen, is geregeld bij het nog vigeerend politiek contract en bedraagt per kojang van 40 picols $ 0,75. Door het Gouvernement wordt eene belasting geheven van ƒ 1,50 p.p. zwarte en ƒ 2,00 p.p. witte peper.

Het recht tot heffing dezer belasting is verpacht, het betrekkelijk pachtreglement is opgenomen in Stbl. 1898 W 234.

In de tegenwoordige omstandigheden is het niet mogelijk met eenige zekerheid marktprijzen van de peper te geven; voor het jaar 1911 varieerden die prijzen voor zwarte peper tusschen $ 16 en $ 20 en voor witte peper tusschen $ 28 en $ 30.

VIII. Beplant areaal, te verwachten uitbreiding en productie.

Door de verspreide ligging der aanplantingen en de onregelmatige wijze, waarop vroeger de uitgifte der gronden plaats had, is het beplant areaal bezwaarlijk op te geven, hiertoe zou eene opneming der ongeveer 292 aanwezige tuinen noodzakelijk zijn.

De cultuur van het besproken gewas gaat langzaam achteruit tengevolge van het allengs verdwijnen der bosschen en de uitputting van den bodem der bestaande tuinen. Dientengevolge wordt zorgvuldiger bewerking van den bodem vereischt, waardoor de productiekosten- stijgen. Op grond van een en ander is aanzienlijke uitbreiding dezer cultuur niet te verwachten en zal hier en daar slechts bijgeplant worden ter vervanging van oude, niet meer produceerende tuinen.

De productie over de jaren 1908, 1909 en 1910 bedroeg respectievelijk: zwarte peper witte peper

5157 pik. 5913 pik.

2594 „ 2153 „

4146 „ 1935 *

Sluiten