Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook worden de pluk en het drogen alleen wel uitbesteed. Men betaalt daarvoor $ 5—# 7 per 100 gantang 0).

VII. Handel.

Het verhandelen der peper is uitsluitend voorbehouden aan den peutoeha besar, die volgens den adat (die hier echter niet gevolgd wordt) den radja daarin dient te kennen. Noch de peutoeha ketjil, noch de anak kebon kunnen overeenkomsten voor levering van peper aangaan. Hebben zij behoefte aan geld, dan roepen zij de hulp van den peutoeha besar in, die, zoo hij zelf niet helpen kan, meestal geld bij Chineesche of Maleische handelaren opneemt, onder belofte hun daarvoor bij den eersten: oogst een bepaald aantal kojangs peper te leveren. Alleen dan, wanneer de peutoeha besar den peutoeha ketjil daartoe machtigt, kan deze gelden opnemen. Aan den anak kebon is dit echter nooit geoorloofd. Deze heeft sléchts dë beschikking over de peper in de seuneubö; die niet door den peutoeha wordt opgeëischt.

Zoodra de oogst is afgeloopen, wordt door de hoofden de peper verzameld. De peutoeha besar vereffent, nadat de prijs vastgesteld is,, de voorschotten en brengt de rest van het product in den handel.

Hoewel volgens den adat de prijs der peper in de tuinen dient bepaald te worden door den peutoeha besar in overeenstemming met den peutoeha ketjil, bepaalt eerstgenoemde meestal zelf dien prijs, die daardoor in den regel zoo ver onder de marktwaarde is, dat voor den anak kebon weinig winsten overschieten. Dit is de oorzaak van het groote verloop der bevolking in de pepertuinen en dit leidt er ook. toe, dat het product door den peutoeha ketjil en zelfs door de anak kebon ondershands verkocht wordt aan de verschillende handelaren, die daartoe maar al te bereidwillig hulp en steun verleenen.

Om een einde te maken aan het machtsmisbruik der hoofden bij; den peperhandel, werden door het bestuur in overleg met het betrokken- hoofd de navolgende bepalingen in Zuidelijk Beneden Tamiang' (landschappen Aiermasin en Aiertawar) in het leven geroepen:

1. Hij, die peper wil opkoopen, dient daarvoor vergunning te hebben van den peutoeha besar.

2. De peutoeha besar roept, zoodra de peper zal verhandeld worden, alle peutoeha ketjil op, om te beraadslagen over den prijs, die in den kebon zal betaald worden.

3. Met eene verhooging van $ 10 per kojang zal de peutoeha besar de peper van de peutoeha ketjil opkoopen. Deze $ 10 per kojang komen ten voordeele van den peutoeha ketjil.

4; Met uitzondering in het geval, bedoeld sub 5, zal geen peutoeha

(1) Zie noot bladzijde 69.

Sluiten