Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Voor bepaalde kringen zette ik in een viertal voordrachten het christén-socialisme uiteen, zooals dat als beweging organisatorisch is belichaamd in den Bond van Christen-Socialisten. Ik heb gemeend, dat dit onderwerp in wijder kring belangstelling vinden zou, en besloot daarom tot publicatie dezer voordrachten in haar nagenoeg ongewijzigden vorm.

Toen ik de hier volgende breedheid van behandeling koos, kon ik niet vermoeden, dat de christen-socialistische beweging nog zóó weinig zich-zelf was, dat zij in haar organisatievormen meer een onderlinge verdeeldheid dan een eenheid van willen en denken zou toonen. Toch zal het op den duur blijken, dat zij zich ontwikkelen zal tot de levensmacht, die ik haar in beginsel reeds nu toeschreef, en dat de hier geschetste als uit het beginsel voortkomende tendentzejh, sterk genoeg zijn tot de zelf-realiseering.

Daan van der Zee.

Sluiten