Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heeft de toegenegenheid van uw inleider, hetgeen aan de bespreking ten goede kan komen. Ik hoop u objectief te kunnen laten zien de diepte en de breedte van een beweging, die ik subjectief dagelijks méé doorleef, en die zóó schoon is van bedoeling, zóó rijk aan liefde, zóó prachtig van bruisende kracht, dat ze op de warme belangstelling van elk christen-hart moest kunnen rekenen. In hiér ligt de belofte, waarvan Fichte sprak, toen hij de vernieuwingskracht van het christendom schetste en profetisch betuigde: „Maar wie die kracht heeft kunnen waardeeren, hij zal toegeven, dat het christendom eens de innerlijke organiseerende macht van den staat zal zijn en dan zich zal openbaren aan «de wereld in al de diepte van zijn opvatting en al den rijk■dom zijner zegeningen."

Als ik thans ga spreken over den grondslag en het doel ~van het christen-socialisme, dan zal het u wellicht verbazen, niets over het socialisme te hooren. Dat komt, omdat het socialisme tusschen dien grondslag en dat doel in ligt, dat komt, omdat het socialisme de economische voorwaarde is, om het doel te bereiken en niet behoort tot het essentiëele wezen van het christendom, dat uit een hoogeren levensdrang is gesproten. Uit deze splitsing blijkt, dat ik het •socialisme naar zijn kern-wezen beschouw louter als een economisch stelsel, om in de materiëele behoeften der menschheid door een bepaalden vorm van voortbrenging en verdeeling te voorzien. Door deze wetenschappelijke begrenzing doe ik het socialisme geenszins onrecht, maar open ik integendeel de mogelijkheid van een zuiverder oordeel en •voorkom ik een vertroebeling van denkbeelden, die ten opzichte van het socialisme helaas maar al te vaak kan worden geconstateerd. Deze vertroebeling is juist altijd het .gevolg van een niet nauwkeurig onderscheiden tusschen het ■wetenschappelijk-economisch gebied en het terrein der zuiver-

Sluiten