Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde"')• en „Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de Wet van Christus"*),

die den Tbessalonicensen verkondigde: „Jaagt allen tijd het goede na, zoo jegens elkander als jegens allen" 3),

die den Corinthiërs predikte: „Niemand zoeke dat zijns zelfs is, maar een iegelijk zoeke, dat des anderen is"4),—

Paulus predikt het nóg aan de gekerstende wereld, dat de christen de roeping heeft, sociaal te zijn, mèt en voor zijn mede-schepselen te leven, omdat hij, alzoo doende, komt te leven mèt en voor zijn God.

Het christendom leeft uit de solidarileitsgedaobje, omdat het altijd weer het oog doet vestigen op den levenden God en omdat het dien levenden God geopenbaard ziet in de menschheid. Daarom wordt het christendom altfld weer gedreven tot de bemoeienis met het leven der maatschappij, het christendom, dat is de levensgemeenschap der waarachtige Christus-belijders. Het christendom voert de pretentie, het individu te kunnen brengen tot de hoogste vrijheid door zijn evangelie van geestelijke verlossing, het kan dan ook niet dulden een sociale gebondenheid, die het werk des ffeestes belemmert. En het pleit niet voor de christenheid, wanneer zij de sociale beteekenis van het christendom niet verstaat, wanneer zij nalaat, de sociale eischen van het christendom luid te doen hooren in de wereld. Haar verslapping wordt dan een aanklacht tegen de pretenties van het christendom, zij stelt dan Gods heiligenden Geest voor de oogen der wereld in debet. En tot nadenken,stemt dan ook het woord van Dr. Slotemaker de Bruine, den verdediger van de sociale roeping van het christendom: „Wij moeten als christenen onze oogen wijd open hebben voor

') Gal. 5:13. 2) Gal. 6:2. ») 1 Thess. 5:15. 4) 1 Cor. 10:24.

Sluiten