Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sociaal is elk christen, die in Jezus ziet den voorbeeldelijken mensch, die de diepten tcent van het evangelie der broederschap. En mèt Mr. Van de Laar getuigt hij: „Laat: de wereld maar lachen, laten machtigen en grooten zulk een christendom maar op zijde willen duwen, de getuigenis, der eeuwige broederschap in Christus is werkelijkheid."

Uit deze werkelijkheid van het solidariteitsgevoel,

dat den christen de menschheid doet liefhebben in Christus,, die het uitgedrukte beeld des Vaders is,

dat hem drijft in den strijd voor de armen en verdrukten, voor hen, die geen helper hebben,

dat hem als De Lamennais doet „strijden voor de rechtvaardigheid, voor de zaak der volkeren, voor de rechten van het menschel ijk geslacht",

dat hem doet uitgaan op de wegen en in de straten, om te verkondigen het heil voor allen en het recht voor allen, en de vrijheid voor allen,

uit deze werkelijkheid van het christelijk solidariteitsgevoel,, uit den socialen drang, die het inhaerente deel van des christens wezen is, neemt het christen-socialisme zijn oorsprong. Want de christen-socialist belijdt, dat hij des zins. en willens is, dat de diepe begeerte in hem woont, te leven uit het beginsel der Goddelijke liefde, een beginsel, dat hem tot den socialen arbeid roept.

„Het christen-socialisme", zegt Ds. Van Krevelen, „is altruïsme van deldaad."2)

Ik spreek nog altijd van het werkelijke leven van den christen, die het socialisme als middel ter maatschappelijke verlossing aanvaardde, van den inwendigen drang tot sociale bemoeienis, van de sterk in hem levende begeerte, die hij niet dan ten koste van eigen persoonlijkheid zou

>) De Klaroen, 1909. Blz. 138.

2) D. A. v. Krevelen en Jos. Loopuit. Christen-Socialisme. Blz. 11-

Sluiten