Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woord is vleesch geworden en heeft onder ons gewoond, het Woord, dat is de Christus, dat is het uitgedrukte beeld des Vaders, heeft gestalte onder ons gekregen. En zoo is God gekomen tot de menschheid opdat de menschheid zou komen tot God.

God was de wereld in Christus met zichzelf verzoenende, God voldroeg Zijn schepping in den Zoon, God heeft het eeuwige beginsel der liefde, dat is zijn eeuwig wezen aan de menschheid gegeven, om haar nader te brengen tot de volmaakte orde van Zijn rijk, om haar door Christus op te voeren tot de harmonie, de rust, het eeuwige, het paradijs van schoonheid en geluk. „In Hem," zegt Dr. van den Bergh v. Eysinga „is de zin der schepping volbracht, het woord geïncarneerd, de Godsvolheid is in Hem openbaar geworden."') En Dr. W. J. Aalders getuigt: „Ziehier de persoonlijke vereeniging van de beide sferen van Schepper en schepsel, van eeuwigheid en tijd. In Hem worden de krachten der eeuwigheid openbaar." 2)

Is het dan wonder, dat het christendom als het grootste gebod aanvaardt, God lief te hebben bovenal? God liefhebben, dat is deel krijgen aan Zijn wezen, „dat is het geheim van het leven te hebben gevonden."3) God liefhebben met geheel het hart, dat is het steeds naar God uitgaande verlangen, God liefhebben met geheel de ziel, dat is heel het innerlijk zijn terugleiden tot den Vader, God liefhebben met geheel het verstand, dat is het indringen in Gods wezen met een geheiligde redelijke bewustheid, dat is het Willen begrijpen van God en Zijn wil, dat is, naar het woord van Paulus, het onderzoeken van de diepten Gods.4) Zoo is het God liefhebben bovenal een innig saamleven

') Ontwikkeling, jrg. 1910, blz. 55. 2) Christendom en cultuur Blz. 21. • ? 3) A. Vinet. Discours sur quelques sujets religieux, pag. 204. <) 1 Cor. 2:10.

Sluiten