Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de vertegenwoordigster is eener internationale machtsformatie, die rijk is aan geestdrift en idealisme, aan dadendrang en krachtsopenbaring;

die het proletariaat bewust maakt van zijn historische, door God opgelegde taak;

die een schat van opoffering en liefde en solidariteit in den dienst der onderdrukten stelde en aldoor stelt;

die tot jaloerschheid wekt om haar grooten arbeid in den dienst-der-menschheid, —

maar die dezen dienst-der-menschheid niet opheft tot den bewusten dienst van God, die niet vóór den Christus kiest en die niet om Gods wil de proletaren vergadert tot hun taak.

Deze dingen lijken altijd heel moeilijk te verstaan en sommigen spreken in bitterheid van sectarisme, van eenheidsverbreking, van prinziepienreiterei, wijl ze niet zien kunnen de diepte van conceptie, die het christelijk beginsel geeft aan de maatschappelijke levensleer, op de liefde tot God en de menschheid gebouwd. Zij zien niet het centrale punt, waarvan het christelijk denken uitgaat en waartoe het steeds wederkeert, zij zien niet van uit dit centrale punt het zoeklicht gaan over heel het kosmische leven. Zij staan daar in hun prachtige menschheidskracht en achten het menschelijk vermogen groot genoeg tot de wereldbeheersching. En schouderophalend staan zij tegenover den Organisator van zonnestelsels en millioenen werelden, voor wien dwaasheid is, wat de mensch in zijn eindige wijsheid te róemen weet. Maar de christen ziet een werk, dat bij den mensch aanvangt en waarvan met groote inspanning van menschelijke vermogens wordt gebouwd, anti-thetisch tegenover het werk, welks bouwmeester God is, ook al schijnen beide werken naar eenzelfde plan en teekening ontworpen. In de toelichting van de nieuwe beginselverklaring van den Bond van Christen-Socialisten heet het:

Sluiten