Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld moet ten leven voor Hem worden opgevoed. Dat willen de christen-socialisten doen, noch wijkend ter rechternoch ter linkerzijde, strijdend voor de wereldverovering Gods. In een heel eenvoudig liedje zegt Guido Gezelle zoo wonderschoon :

„Het leven is geen vrede alhier,

geen wapenstilstand vragen: het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen!

Waar de christen-socialisten alzoo beoogen, de liefde tot God, en in karakter gelijk aan deze, de liefde tot den mensch, practisch als wereldbeginsel te doen aanvaarden, daar hebben zij een doelstelling geproclameerd, die door geen andere kan worden overtroffen, maar daarmede toonen zij tegelijk, dat heel hun actie in wezen is een zuiver-christelijke actie, uitgaand van een zuiver-christelijk standpunt en voortgaand tot de verwerkelijking van een zuiver-christelijk doel. Hun actie is een actie van christenen alzoo. Dat hun inzicht voor het economisch leven van dezen tijd op grond hunner christelijke overtuiging het socialisme eischt, maakt hen daardoor tot volbloed-socialisten, omdat in hun socialist-zijn hun christen-zijn zich manifesteert. Het een gaat niet boven het ander uit. In dit verband is het socialist-zijn niet ondergeschikt te denken aan het christen-zijn, want het socialistzijn bedoelt hier precies hetzelfde als het christen-zijn, bedoelt het practisch arbeiden voor de vestiging en handhaving van Gods zedelijke wereldorde. Evenmin is het christen-zijn ondergeschikt te denken aan het socialist-zijn, want beide uitdrukkingen zijn die van een en hetzelfde leven. En als de christen-socialist het socialisme verkondigt als een moment in de verwerkelijking van Gods wereldplan, als een noodzakelijk stadium der wereldevolutie ter voorbereiding eener zedelijke wereldorde, die met God rekent, dan weet hij het

Sluiten