Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christendom te verkondigen in zijn maatschappelijken vorm voor den modernen tijd. Door enthoesiasten is het socialisme wel vergeleken bij een gouden poort, toegang openend tot een oord van betere maatschappijverhoudingen. Maar ais de christen-socialist de wereld wil doen voortgaan naar deze poort, dan is het hem niet in de eerste plaats er om te doen, dat zoo spoedig mogelijk deze gouden poort wordt bereikt, maar dat de wereld wèlbewust van het groote doel door deze poort heenschrijdt ter bereiking der naar Gods plan bedoelde orde. Het is hem gansch niet hetzelfde, hoe de wereldevolutie naar het socialisme wordt opgestuwd, de manier waarop de poort, die de socialistische samenleving ontsluit, wordt genaderd, is voor hem van het hoogste gewicht.

En ómdat hij de komst van het socialisme in hooger licht beziet, ómdat hij in een sterk geloof achter heel die wereldevolutie ziet de drijvende hand Gods, ómdat hij ook weet, dat het socialisme komen zal, niet alleen omdat die komst wetenschappelijk kan worden verdedigd, maar daar boven uit, omdat die komst naar zijn inzien in Gods zich verwerkelijkend wereldplan besloten ligt, wil hij reeds de socialistische actie doortrokken zien van de heilige begeerte, om de poort van het socialisme te bereiken, omdat God zelf die poort heeft opgericht.

Dit is het principiëele standpunt, dat de zelfstandige actie voor het christen-socialisme wettigt. Er zijn christensocialisten, die in hun groote begeerte naar de eenheid met het strijdende proletariaat, dat zij van God geroepen weten, de doodsklok te luiden voor de kapitalistische maatschappij, den eisch loslaten, dat de socialistische actie zelve aan principiëel-christelijke motieven moet worden ontleend. Zij verdedigen de stelling, dat de oplossing der sociale kwestie in het socialisme évident is en dat derhalve ieder socialist, al of niet religieus bezield, vóór den Christus ijverend of tegen

Sluiten